Banner - CTA V2

м. Черкаси                     "__" ________ 20__ року

____________________________________________________, що діє на підставі паспорту (надалі іменується "Орендодавець"), з одного боку, та __________________________________________________, що діє на підставі паспорту (надалі іменується "Орендар"), з другого боку, уклали цей Договір оренди (надалі іменується "Договір") про таке.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Цим Договором регулюються правовідносини, пов'язані із передачею Орендодавцем  Орендареві у строкове платне користування майно, визначене у додатку № 1 до цього Договору (надалі іменується "майно, що орендується").
1.2. Майно що орендується, знаходиться в приватній власності Орендодавця.
2. МЕТА ОРЕНДИ ТА ЦІЛЬОВЕ ПРИЗНАЧЕННЯ МАЙНА
2.1. Підвищення ефективності використаннямайна майна, задоволення відповідних людських потреб.
3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАВАННЯ МАЙНА В ОРЕНДУ
3.1. Майно, що орендується, повинно бути передане Орендодавцем та прийняте Орендарем протягом 3 (трьох) днів  з моменту підписання договору сторонами.
3.2. Передавання майна в оренду здійснюється за відповідним актом прийому-передачі, де має бути зазначений стан майна, що орендується.
4. ПЛАТА ЗА ОРЕНДУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
4.1. Орендар сплачує плату за оренду щороку до "__"________ кожного року кошти в сумі __________ грн.
5. ПРАВА ОРЕНДОДАВЦЯ
5.1. Орендодавець має право здійснювати перевірку порядку використання Орендарем майна, що орендується.
6. ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ
6.1 Орендар за цим Договором бере на себе наступні зобов’язання:
- використовувати майно, що орендується, за його цільовим призначенням у відповідності до п. 2.1 цього Договору;
- утримувати майно, що орендується, у повній справності;
- здійснювати за власний рахунок профілактичне обслуговування та поточний ремонт майна, що орендується (у випадку необхідності);
- за власний рахунок усувати несправності та поломки майна, що орендується.
7. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ МАЙНА ОРЕНДОДАВЦЮ
7.1. Після закінчення строку оренди за цим Договором Орендар зобов'язаний протягом  5 (п'яти) днів повернути Орендодавцю майно, що орендується, за відповідним актом прийому-передачі.
7.2. Майно, що орендується, повинно бути передане Орендодавцю у справному стані з урахуванням нормального природного зносу.
8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
8.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.
8.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.
8.3. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується  в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору  у  порядку,  визначеному  відповідним  чинним  в  Україні  законодавством.
9. ПІДСТАВИ ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
10.1. Цей Договір розірванню в односторонньому порядку не підлягає, за винятком випадків, коли одна зі Сторін систематично порушує умови цього Договору і взяті за ним зобов'язання.
10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ
11.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до "__" _________ 20___ року.
11.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.
11.3. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.
11.4. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.
11.5. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.
11.6. Цей Договір складений українською мовою, у двох одинакових примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

11. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ОРЕНДОДАВЕЦЬ                     ОРЕНДАР

Примітка до договору оренди майна:

1. Факт передачі майна посвідчується актом передачі майна. Якщо мова йде про будівлю, приміщення або земельну ділянку, то договір має бути нотаріально посвідчений та пройти державну реєстрацію.

2. В одинадцятому розділі варто вказати всі паспортні дані сторі. Чим більше даних, тим легше при виникненні яких-небудь питань

Banner - CTA V1

Back to top