НАЗВА УСТАНОВИ (ЗАКЛАДУ)

 

ПРОТОКОЛ №6

 

оперативної наради керівництва РУ ГУ МВС України в м. Києві

12.09.2020                                                                               м. Київ

Голова зборів: Шульга С.В.

Секретар: Цибуленко Т.В.

Присутні: оперативні працівники Управління у складі 15 осіб.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Про хід виконання планових завдань на друге півріччя 2020 року.

2. Різне.

СЛУХАЛИ: інформацію Музики П.М. про хід виконання планових завдань на друге півріччя 2006 року.

ВИСТУПИЛИ: (хто, з приводу чого) УХВАЛИЛИ:

1. Заслухану інформацію взяти до відома.

2. Начальникам відділів забезпечити в повному обсязі виконання планових завдань.

3. Начальникові відділу Мормілю Т.В. організувати роботу насамперед щодо .... До 01.12.2020 з урахуванням пропозицій і зауважень, внесених під час обговорення, доопрацювати окреме рішення з даного питання і доповісти начальникові Управління Павлову П.М.

 Голова наради    (підпис)    С.В.Шульга

Секретар    (підпис)    Т.М.Харченко

З нашими реально виграними судовими справами (з відсканованими рішеннями суду), ви можете ознайомитись за посиланням: Виграні справи

Примітка до Протоколу:

 

Протокол - документ, у якому фіксується хід обговорення питання й ухвалення рішень на зборах, нарадах, засіданнях, конференціях із зазначенням місця, часу й мети, складу присутніх та змісту доповідей.

 

Протокол укладає офіційна, компетентна особа, що засвідчує той чи інший факт. Залежно від повноти висвітлення ходу засідання чи наради протоколи бувають:

1. Стислі, де фіксуються лише ухвали. У них вказується порядок денний, прізвища доповідачів, тих, хто виступив у дебатах та прийняті рішення.

2. Повні, що містять виклад виступів і дають можливість скласти враження не тільки про характер зборів чи наради, а й про діяльність структури в цілому.

3. Стенографічні, де всі виступи записуються дослівно.

Реквізити протоколу: 

— назва структури, в якій складено документ;

— назва виду документа (протокол) 

— порядковий номер протоколу;

— назва зборів, засідання, наради із зазначенням їх характеру (розширена нарада, загальні збори тощо);

— дата і місце проведення;

— кількісний склад учасників. Якщо їх багато, то слід вказати кількість при¬сутніх і додати до протоколу реєстраційний лист;

— посада, ініціали, прізвище керівників зборів (голови, секретаря, членів президії);

— порядок денний, де питання записуються в називному відмінку;

— текст;

— перелік додатків до протоколу із зазначенням кількості сторінок;

— підписи керівників зборів, засідання чи наради (голови і секретаря).

 Вимоги до оформлення протоколу:

1. Протокол оформляють на загальному аркуші формату А4.

2. Датою протоколу є дата засідання.

3. Протоколи нумеруються у межах календарного року.

4. Заголовок містить такі відомості: вид наради (засідання, збори, нарада), назва колегіального органу та питання, які обговорюються).

5. Текст протоколу. 

5.1. Вступна частина має постійну інформацію (голова зборів, секретар, були присутніми).

5.2. Прізвища членів колегіального органу та запрошених записуються в алфавітному порядку (окремо члени комісії, окремо - запрошені). їх друкують в один рядок через один інтервал. Прізвища запрошених слід вказувати, якщо їх кількість не перевищує 15. Інакше до протоколу додається список присутніх.

5.3. Вступ протоколу закінчується порядком денним. Після слів «ПОРЯДОК ДЕННИЙ» ставлять дві крапки і через два інтервали нижче друкують з абзацу порядкові номери питань.

5.4. Головна частина тексту протоколу складається згідно з пунктами порядку денного. Текст будується за схемою: СЛУХАЛИ - ВИСТУПИЛИ - УХВАЛИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ)

5.5. Слово СЛУХАЛИ друкують великими літерами, перед словом ставиться цифра, що відповідає питанню, після слова ставиться дві крапки. Ініціали, прізвище доповідача пишуться у родовому відмінку з нового рядка; після прізвища ставиться тире і з великої літери пишуть зміст доповіді у вигляді прямої мови.

5.6. Слово ВИСТУПИЛИ друкують великими літерами, після нього ставлять дві крапки, ініціали і прізвище пишуть у називному відмінку з абзаца, в дужках вказують посаду, потім ставиться тире і з малої літери друкують зміст доповіді.

5.7. Запитання доповідачу і відповіді входять до розділу ВИСТУПИЛИ й оформляються так само.

5.8. Слово УХВАЛИЛИ друкують великими літерами через два інтервали нижче попереднього тексту.

 

Протокол - це документ, який фіксує важливі події, рішення, результати засідань, зустрічей або інших заходів. Він є необхідним елементом управління та роботи з документами, тому складання протоколу потребує деяких правил та рекомендацій.

Основні правила складання протоколу:

Заголовок. На початку документа вказується назва протоколу та дата проведення засідання або зустрічі.

Склад учасників. У протоколі слід зазначити імена та посади всіх учасників зустрічі або засідання.

Повна інформація про обговорені питання. У протоколі слід описати всі обговорені питання, їх зміст та хід обговорення.

Рішення та висновки. У протоколі слід описати всі прийняті рішення та висновки, які були зроблені на зустрічі або засіданні.

Підписи. У протоколі слід вказати підписи всіх учасників зустрічі або засідання, які погоджуються з його змістом.

Зберігання. Протокол слід зберігати відповідно до законодавства та внутрішніх правил організації, що проводила зустріч або засідання.

Доцільно також зазначити, що протокол слід складати виключно на основі фактів, а не особистих вражень та інтерпретацій. Важливо також забезпечити чіткість та доступність викладення матеріалу, адже протокол може використовуватися як офіційний документ у майбутньому.

 

Banner - CTA V1

Back to top