АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР, угода про використання твору науки, літератури чи мистецтва, що укладається автором (його спадкоємцем або правонаступником) з відповідною організацією-користувачем (видавництвом, театром, кіностудією і т. п.). Висновок авторського договору обов'язковий, крім випадків, коли закон прямо дозволяє використання твору без дозволу власника авторського права (див. у ст. Авторське право). Договір повинен бути письмовим, усна форма допускається лише при публікації в періодичних виданнях і енциклопедичних словниках.

Наводимо два типи авторського договору: Авторський договір про передачу твору для використання (застосовується, як правило, якщо твір замовляється організацією автору та (або) передається їй для використання в тому вигляді, як воно створено) і ліцензійний авторський договір (укладається на практиці при використанні твору шляхом перекладу або переробки). За способом використання (видання, публічне виконання і т. д.) розрізняються видавничий договір, договір про публічне виконання неопублікованого твору (див. Постановочний договір), договір про використання неопублікованого твору в кіно або телефільмі (див. Сценарний договір), договір про створення твору образотворчого мистецтва з метою його публічного виставлення (див. Художнє замовлення), договір про використання у промисловості неопублікованого твору декоративно-прикладного мистецтва, інші договори про передачу творів науки, літератури чи мистецтва для використання будь-яким іншим способом.

Зміст авторського договору про передачу твору для використання (права, обов'язки і відповідальність сторін) визначається цивільним законодавством і типовими договорами.
Конкретний авторський договір може містити умови, не передбачені типовим авторським договором, проте умови укладеного з автором договору, що погіршують його становище порівняно з тим, що встановлено в законі або типовому договорі, недійсні. Після передачі автором твору для використання організація повинна письмово сповістити його або про схвалення твору, або про його відхилення на підставах, передбачених договором, або про потребу внести до твору поправки з точним зазначенням їх сутності.

Якщо письмове повідомлення не направлено авторові в установлений договором строк, твір вважається схваленим. Автор не має права без письмової згоди організації передавати третім особам зазначений у договорі твір або частину його для використання тим же способом, що обумовлений договором, крім випадків, передбачених договором.
Організація зобов'язана здійснити або почати використання твору у встановлений договором термін (не більше двох років з дня схвалення твору), в іншому випадку вона зобов'язана на вимогу автора сплатити йому обумовлену суму винагороди повністю. Автор зобов'язаний повернути отриману винагороду, якщо договір розірвано організацією внаслідок того, що автор з своєї вини не передав їй твори у встановлений договором строк; виконав роботу не відповідно до умов договору чи несумлінно; відмовився від внесення виправлень, запропонованих йому в порядку і межах, встановлених договором; порушив обов'язок особисто виконати роботу; в порушення договору дозволив третім особам використовувати твір. Якщо організація відхилила твір, але не довела несумлінності автора, за ним зберігається раніше отримана винагорода.
Ліцензійний авторський договір про видання твору в перекладі укладається на основі примірних форм. Видавництво зобов'язується забезпечити переклад з збереженням цілісності та змісту твору. Протягом терміну договору автор не вправі передавати твір іншим організаціям для перекладу на ту саму мову (мови). Якщо видання не буде випущено в строк за обставинами, не залежних від автора, він може розірвати договір, зберігши отриманий гонорар з іноземним власником.

Back to top