АВТОНОМІЯ (греч. autonomia. Від autos - сам і nomos - закон), 1) у політико-правовому значенні, форма самоврядування частини території унітарної, а іноді федеративної (напр., РФ) держави (територіальна автономія). Автономна територіальна одиниця, як правило, самостійна у вирішенні питань місцевого значення в межах, встановлених центральною владою. У цих рамках населення автономної одиниці користується правами самоврядування, звичайно більш широкими, ніж права адміністративно-територіальних одиниць: виборний орган автоновної освіти представляє специфічні інтереси його населення.

В. І. Ленін ще до Жовтневої революції в роботі «Критичні замітки з національного питання» та в деяких інших працях показав, що демократично-централізований державний устрій не тільки допускає, але і вимагає автономних областей з особливим національним складом населення, особливими господарськими і побутовими умовами.
Разом з тим В. І. Ленін, висуваючи ідею обласної автономії, рішуче виступав проти реформістської теорії культурно-національної автономії, яке призводило до штучного об'єднання всіх осіб однієї національності, де б вони не проживали, в єдину організацію з функціями самоврядування в питаннях освіти і культури , що було направлено на встановлення «класового миру» всередині однієї нації і на роз'єднання різних націй.
Ідеї В.І.Леніна про роль національно-територіальної автономії у ліквідації національного гніту і забезпеченні вільного розвитку різних національностей отримали практичне втілення в радянському державному будівництві.

Державні органи в автономних одиницях діють, як правило, на мовах націй і народностей, що утворюють автономію.

Back to top