Banner - CTA V2

Це попередній договор на купівлю-продаж будинку, який буде будуватись в майбутньому. По цьому договору забудовник отримує всю суму коштів та передає у власність земельну ділянку. Фактично, забудовник отримує кошти та не несе відповідальності. Ми запропонували клієнту підписати договір купівлі-продажу земельної ділянку, а іншу  частину коштів передати за договоров підряду, таким чином, забудовник несе відповідальність, а покупець звільняється від податку у розмірі 5 процентів!

Попередній договір

 

          Ми, що нижче підписались: _____________, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків ____________, місце реєстрації за адресою: Київська область, м. Ірпінь,  вул. ____________, паспорт серії АН № ____________, (надалі – Продавець), та ____________, паспорт ____________, реєстраційний номер облікової карти платника податків ____________, (надалі – Покупець), разом пойменовані СТОРОНИ, перебуваючи при здоровому розумі, розуміючи зна­чення своїх дій та діючи добровільно, склали цей договір у відповідності із статтею 635 Цивільного кодексу України про таке:

 1. Предмет договору

1.1.Продавець та Покупець зобов'язуються в май­бутньому, в строк не пізніше кінця 31 серпня 2018 року, укласти та нотаріально посвідчити договори купівлі-продажу (Основні договори) земельної ділянки, орієнтовною площею 0,12 га, що буде сформована шляхом поділу земельної ділянки, площею 0,222 га, кадастровий номер - ____________та житлового будинку, що буде на ній збудований, орієнтовною площею 100 м2, до вище вказаного строку (в подальшому - Об’єкти), розташованих за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. ____________, на умовах, визначених цим договором.

1.2. Ситуаційне місце розташування Об’єктів вказано у Додатку 2 до цього договору.

2. Порядок взаєморозрахунків

2.1. За домовленістю СТОРІН загальна сума основних договорів не повинна перевищувати 1534000 гривень, що є еквівалентом 59000 (п’ятдесят дев’ять тисяч) доларів США за комерційним курсом продажу готівкового долара США на день укладення даного договору.

2.2 В підтвердження наміру придбати Об’єкти та з метою забезпечення оформлення договорів купівлі-продажу (Основних договорів), Покупець передав, а Продавець прийняв до підписання цього договору грошові кошти у сумі, що є еквівалентом 22700 (двадцять дві тисячі сімсот) доларів США на день укладення даного договору.

2.3.        До 21 травня 2018 року Покупець зобов’язується сплатити суму, еквівалентну 29000 (двадцять дев’ять тисяч) доларів США.

2.4.        До 11 липня 2018 року Покупець зобов’язується сплатити суму, еквівалентну 7300 (сім тисяч триста) доларів США.

2.5. Всі суми згідно цього Договору сплачуються в гривні відповідно до комерційного курсу продажу готівкового долара США на день розрахунку.

2.6. Всі податкові зобов’язання щодо оподаткування операцій з продажу об'єктів нерухомого майна, зобов’язання стосовно сплати державного мита за вчинення нотаріальних дій, витрати на оплату нотаріальних послуг та збір на  обов'язкове  державне пенсійне страхування з операцій   купівлі-продажу нерухомого  майна, які виникнуть внаслідок укладення основного договору купівлі – продажу об'єкту   сплачуються  Покупцем. В разі якщо податкові зобов’язання щодо оподаткування операцій з продажу об'єктів нерухомого майна та/або зобов’язання стосовно сплати державного мита за вчинення нотаріальних дій та/або витрати на оплату нотаріальних послуг будуть сплачені за рахунок Продавця, Покупець зобов’язується компенсувати Продавцеві зазначені витрати.

2.7. Суми сплачених коштів по цьому Договору фіксуються власноручно  Продавцем та підтверджуються власноручно підписом покупця в Акті приймання-передачі коштів (Додаток №1) одночасно в двох примірниках.

3. Істотні умови основного договору

3.1.            Об’єкти: земельна ділянка, орієнтовною площею 0,012 га та будинок, орієнтовною площею 100 м2, який буде збудований до 31.08.2018 на вказаній земельній ділянці за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. ____________.

3.2   Вартість Об’єктів на день укладання договору становить 1534000 гривень, що еквівалентно 59000 доларів США.

3.3. За домовленістю Сторін ціна основних договорів купівлі-продажу об’єктів становитиме 1534000 гривень, що є еквівалентом 59000 (п’ятдесят дев’ять тисяч) доларів США за комерційним курсом продажу готівкового долара США на розрахункові дні.

3.4.  Продавець стверджує, що об’єкт нікому іншому не буде проданий, не буде подарований, не буде  заставлений, в спорі та під заборо­ною, в тому числі в податковій заставі, не буде перебувати, а також, що правочини по продажу об’єкта не будуть суперечити правам та інтересам неповнолітніх, малолітніх та непрацез­датних осіб.

4. Обов’язки сторін

 4.1.  Продавець зобов’язується:

     4.1.1. Здати будинок в експлуатацію не пізніше 31 серпня 2018 року;

4.1.2. Підготувати за свій рахунок та в строк до укладання основних договорів документи, необхідні для нотаріального посвідчення Основні договорів купівлі-продажу об’єктів;

4.1.3. Передати у власність Покупцю будинок з наступним внутрішнім опорядженням:

Стіни

Чистова штукатурка

Стелі

Залізобетонні  перекриття між 1 та 2 поверхами

Підлога холу й кімнат

Стяжка із цементно-піщаного розчину.

Підлога кухні й санвузлів

Стяжка із цементно-піщаного розчину.

Вхідні двері

Металеві парадні.

Водопостачання

Ввід в будинок, лічильник.

Вікна

Металопластикові рами з двокамерним склопакетом та енергозберігаючим нанесенням.

Електропостачання

Ввід електричного кабелю, трифазний вузол обліку

Опалення та гаряче водопостачання

Двоконтурний газовий котел з підключенням до газової системи, та тепла підлога (у кухні, санвузлі 1пов, передпокій)

Газопостачання

Каналізація

Сходи

Ввід із підключеним приладом комерційного обліку до мереж газопостачальної організації.

Центральна.

З 1 на 2 поверх – металева.

Благоустрій території

Згідно проекту.

4.2. Покупець зобов’язується:

4.2.1. У визначений термін, що зазначений у п.п. 2.3, 2.4, розрахуватись з Продавцем.

4.2.2. Прийти в зазначений день та час для укладання Основного договору. Про це Продавець письмово повідомляє  Покупця за 30 календарних днів, надсилаючи рекомендованого листа, за місцем реєстрації Покупця.

 5. ФОРС – МАЖОР

5.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору у випадку виникнення обставин непереборної сили, яких Сторони не могли передбачити і які перешкоджали Сторонам виконувати свої обов’язки за цим Договором, а саме стихійна лиха (бурі, циклони, повені, землетруси, такі погодні умови, які роблять виконання робіт неможливим і т.ін.); руйнування внаслідок дії вибухових пристроїв, які знаходились у землі; радіаційна, хімічна зараженість; ударні хвилі, що виникають при польоті літаків або інших літальних апаратів зі звуковими та надзвуковими швидкостями, заборони експорту (імпорту), війна, блокада, валютні обмеження чи інші заходи урядів і урядових органів.

5.2. Сторона, для якої наступили форс-мажорні обставини, зобов’язана протягом 72 годин з моменту їх виникнення та документального підтвердження повідомити іншу Сторону про такі факти та вказати орієнтовний строк дії таких форс-мажорних обставин.

5.3. Сторона, яка своєчасно не проінформувала іншу Сторону про настання форс-мажорних обставин, не вправі посилатись на наявність таких обставин, як на підставу невиконання власних зобов’язань, якщо тільки саме неповідомлення, в свою чергу, не було наслідком обставин непереборної сили.

5.4. У разі наявності обставин непереборної сили строк виконання Сторонами зобов’язань по цьому Договорі продовжується на строк існування обставин форс-мажору.

6. Інші умови

6.1. За домовленістю сторін місце нотаріального посвідчення основного договору визначається Продавцем.

6.2. Інші умови основного договору, які не встановлені цим договором, погоджу­ються сторонами у основному договорі.

6.3.  Одностороння відмова від виконання зобов'язань за цим договором не до­пускається.

6.4. Покупець має право достроково сплатити кошти, які вказані в п. 2.3, 2.4.

6.5. Невиконання  Покупцем грошового зобов’язання у частині повноти та своєчасності внесення платежів, визначених пунктами 2.3, 2.4 Договору у строк понад 7 (семи) календарних днів, тягне за собою розірвання Договору, у спосіб та на умовах визначених до п.6.7. Договору.

6.6. У випадку розірвання Договору з ініціативи Покупця у період дії даного Договору, Продавець повертає Покупцеві всі отримані від нього кошти в шестимісячний термін, утримуючи при цьому 10% (десять відсотків) від суми сплачених Покупцем коштів.

6.7. У випадку розірвання договору з ініціативи Продавця через невиконання Покупцем своїх зобов’язань за Договором, Продавець повертає Покупцеві у шестимісячний строк всі отримані від нього кошти, утримуючи при цьому 10% (десять відсотків) від суми, сплаченої Покупцем.

6.8. У разі не укладання Основного договору з вини Продавця, Продавець повертає всі фактично отримані гроші від Покупця, за письмовою вимогою Покупця, впродовж трьох місяців, а також суму еквівалентну 10% (десяти відсоткам) сплачених Покупцем коштів, крім випадків передбачених в п.п. 6.6., 6.7. цього Договору. Або Покупець має право звер­нутися до суду з вимогою про примушення укласти основний договір, на умовах, визначених цим Договором.

6.9. У разі, якщо Покупець ухиляється від виконання зобов'язань за цим догово­ром (тобто ухиляється від укладання основного договору), Продавець має право звер­нутися до суду з вимогою про примушення укладання основного договору, на умовах, визначених цим договором.

6.10. За згодою Сторін Договір може бути укладений на новий строк.

6.11. Продавець відкладає підписання Основного договору на невизначений термін до 3 місяців, якщо затримка відбулася з вини органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, ДАБІ, СЕС, експлуатуючих організацій (газове господарство, РЕМ, водоканал). В разі, якщо таке невиконання буде тривати більше 3-х місяців, за письмовою вимогою Покупця, Продавець повертає фактично отримані кошти, або за згодою Сторін Договір може бути укладений на новий строк.

6.12. За домовленістю сторін цей договір може бути змінено, що оформлюється додатковим договором.

6.13. Цей договір складено у двох примірниках на трьох сторінках, які мають однакову юридичну силу. Усі додатки є невід’ємними складовими цього договору.

6.14. Переуступка прав по цьому договору без письмового погодження з Продавцем, забороняється.

6.15. Всі спори, пов’язані з цим Договором або що з нього випливають вирішуються сторонами в порядку передбаченому чинним законодавством.

6.16. Цей Договір вважається укладеним і набуває чинності з моменту підписання Сторонами.

 

7. Підписи сторін

 

Продавець                                                                        Покупець

     ___________________/_______________                        _____________________/______________

 

 

 

 ЗРАЗОК ДОГОВОРУ підряду

 

Договір підряду

Ми, що нижче підписались: ____________, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків __________, місце реєстрації за адресою: Київська область, м. Ірпінь,  вул. __________, паспорт серії АН № __________, (надалі – Підрядник), та ________________________________, (надалі – Замовник), разом пойменовані СТОРОНИ, перебуваючи при здоровому розумі, розуміючи зна­чення своїх дій та діючи добровільно, склали цей договір у відповідності із статтею 635 Цивільного кодексу України про таке:

 

 1. 1. Предмет договору

1.1. За дорученням Замовника, Підрядник зобов’язується розділити ділянку __________за даними Державного земельного кадастру, що належить Підряднику, реєстраційний номер в Державному реєстрі речових прав __________, на десять окремих ділянок, провести відчуження однієї з них, орієнтовною площею 0,0115га на користь Замовника – до 31 серпня 2018, на ній побудувати, та ввести в експлуатацію двоповерховий будинок з горищем, орієнтовною площею 104м2 до 31 жовтня 2018 на умовах, визначених цим договором.

1.2. Ситуаційне місце розташування Об’єктів вказано у Додатку 2 до цього договору.

 1. 2. Порядок взаєморозрахунків

2.1. За домовленістю СТОРІН загальна сума основних договорів не повинна перевищувати 1467200 гривень, що є еквівалентом 56000 (п’ятдесят шість тисяч) доларів США за комерційним курсом продажу готівкового долара США на день укладення даного договору.

2.2 В підтвердження наміру придбати Об’єкти та з метою забезпечення оформлення договорів купівлі-продажу (Основних договорів), Замовник передав, а Підрядник прийняв до підписання цього договору грошові кошти у сумі, що є еквівалентом 28000 (двадцять вісім тисяч) доларів США на день укладення даного договору.

2.3.        На день відчуження ділянки – предмета договору на користь Замовника – грошові кошти у сумі, що є еквівалентом 28000 (двадцять вісім тисяч) доларів США.

2.4. Всі суми згідно цього Договору сплачуються в гривні відповідно до комерційного курсу продажу готівкового долара США на день розрахунку.

2.5. Всі податкові зобов’язання щодо оподаткування операцій з продажу об'єктів нерухомого майна, зобов’язання стосовно сплати державного мита за вчинення нотаріальних дій, витрати на оплату нотаріальних послуг та збір на  обов'язкове  державне пенсійне страхування з операцій   купівлі-продажу нерухомого  майна, які виникнуть внаслідок укладення основного договору купівлі – продажу об'єкту   сплачуються  Замовником. В разі якщо податкові зобов’язання щодо оподаткування операцій з продажу об'єктів нерухомого майна та/або зобов’язання стосовно сплати державного мита за вчинення нотаріальних дій та/або витрати на оплату нотаріальних послуг будуть сплачені за рахунок Підрядника, Замовник зобов’язується компенсувати Підряднику зазначені витрати.

2.7. Суми сплачених коштів по цьому Договору фіксуються власноручно  Підрядником та підтверджуються власноручно підписом Замовника в Акті приймання-передачі коштів (Додаток №1) одночасно в двох примірниках.

 1. 3. Істотні умови основного договору

3.1.            Об’єкти: земельна ділянка, орієнтовною площею 0,0115 га та будинок, орієнтовною площею 104 м2, який буде збудований до 31.10.2018 на вказаній земельній ділянці за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, __________.

3.2   Вартість Об’єктів на день укладання договору становить 1467200 гривень, що еквівалентно 56000 доларів США.

3.3. За домовленістю Сторін ціна основного договору купівлі-продажу об’єкту становитиме 1467200 гривень, що є еквівалентом 56000 (п’ятдесят шість тисяч) доларів США за комерційним курсом продажу готівкового долара США на розрахункові дні.

3.4.  Підрядник стверджує, що об’єкт нікому іншому не буде проданий, не буде подарований, не буде  заставлений, в спорі та під заборо­ною, в тому числі в податковій заставі, не буде перебувати, а також, що правочини по продажу об’єкта не будуть суперечити правам та інтересам неповнолітніх, малолітніх та непрацез­датних осіб.

 1. 4. Обов’язки сторін

 4.1.  Підрядник зобов’язується:

     4.1.1. Здати будинок в експлуатацію не пізніше 31 жовтня 2018 року;

4.1.2.Зареєструвати, діючи згідно доручення Замовника, право власності на будинок – об’єкт даного договору на ім’я Замовника;

4.1.3. Передати у власність Замовнику будинок з наступним внутрішнім опорядженням:

 • •   Стіни         Житлові кімнати, коридори, кухня – чистова штукатурка.
 • •   Стелі Залізобетонні перекриття між 1 та 2 поверхами, залізобетонні перекриття між 2 поверхом та горищем.
 • •   Підлога Житлові кімнати, коридори, кухня – стяжка із цементно-піщаного розчину.
 • •   Вхідні двері Металеві парадні.
 • •   Водопостачання Ввід в будинок, лічильник.
 • •   Вікна Металопластикові п’ятикамерні рами з двокамерним енергозберігаючим склопакетом
 • •   Електропостачання Ввід електричного кабелю, трифазний вузол обліку
 • •   Опалення та гаряче водопостачання Двоконтурний газовий котел з підключенням до газової системи, змонтовано трубу теплої підлоги(у кухні, сан. вузол перший поверх, передпокій)
 • •   Каналізація Центральна.
 • •   Сходи З 1 на 2 поверх – бетонні, з 2 на 3 поверх – бетонні.
 • •   Фасад        Згідно проекту.
 • •   Благоустрій території          Згідно проекту.

4.2. Замовник зобов’язується:

4.2.1. У визначений термін, що зазначений у п.п. 2.3, розрахуватись з Підрядником.

4.2.2. Прийти в зазначений день та час для відчуження земельної ділянки – предмету договору Підрядником на користь Замовника. Про це Підрядник письмово повідомляє  Замовника за 10 календарних днів, надсилаючи рекомендованого листа, за місцем реєстрації Замовника.

4.2.3 Сприяти оформленню документів, видачі доручень Підряднику на представництво інтересів Замовника.

 

 1. 5. ФОРС – МАЖОР

5.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору у випадку виникнення обставин непереборної сили, яких Сторони не могли передбачити і які перешкоджали Сторонам виконувати свої обов’язки за цим Договором, а саме стихійна лиха (бурі, циклони, повені, землетруси, такі погодні умови, які роблять виконання робіт неможливим і т.ін.); руйнування внаслідок дії вибухових пристроїв, які знаходились у землі; радіаційна, хімічна зараженість; ударні хвилі, що виникають при польоті літаків або інших літальних апаратів зі звуковими та надзвуковими швидкостями, заборони експорту (імпорту), війна, блокада, валютні обмеження чи інші заходи урядів і урядових органів.

 1. 6. Інші умови

6.1. За домовленістю сторін місце нотаріального посвідчення договору відчуження ділянки визначається Підрядником.

6.2.  Одностороння відмова від виконання зобов'язань за цим договором не до­пускається.

6.3. Замовник має право достроково сплатити кошти, які вказані в п. 2.3.

6.4. Невиконання  Замовником грошового зобов’язання у частині повноти та своєчасності внесення платежів, визначених пунктами 2.3 Договору у строк понад 7 (семи) календарних днів, тягне за собою розірвання Договору, у спосіб та на умовах визначених до п.6.5. Договору.

6.5. У випадку розірвання Договору з ініціативи Замовника у період дії даного Договору, кошти, сплачені Замовником не повертаються.

6.6. У разі невиконання умов цього Договору вини Підрядника,  Замовник має право звернутися до суду з вимогою відшкодування недоотриманих послуг згідно цього Договору.

6.7. У разі, якщо Замовник ухиляється від виконання зобов'язань за цим догово­ром (тобто ухиляється від укладання основного договору), Підрядник має право звер­нутися до суду з вимогою про примушення укладання основного договору, на умовах, визначених цим договором.

6.8. За згодою Сторін Договір може бути укладений на новий строк.

 

 1. 7. Підписи сторін

 

Підрядник                                                                Замовник

     ___________________/_______________                        _____________________/______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banner - CTA V1

Back to top