Banner - CTA V2

ДОГОВІР ПОЗИКИ

місто Київ, Україна 15 січня дві тисячі двадцятого року

Mayorov V1

Громадянин України Гасинець _______, надалі за текстом – «ПОЗИЧАЛЬНИК», із однієї сторони, та
Громадянка України _________________, надалі за текстом – «ПОЗИКОДАВЕЦЬ», з іншої сторони, в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», діючи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені з приписами цивільного законодавства, що регулюють укладений ними договір, вільно володіючи українською мовою, уклали цей Договір позики від 15.01.2019 року (надалі за текстом – «Договір») про наступне:

1. ПОЗИКОДАВЕЦЬ передає, а ПОЗИЧАЛЬНИК приймає у власність 1 600 000 (один мільйон шістсот тисяч) гривень 00 коп., (надалі за текстом – «Позика»), а ПОЗИЧАЛЬНИК зобов’язується повернути ПОЗИКОДАВЦЕВІ суму грошових коштів, в порядку та на умовах, зазначених у цьому Договорі. Цільове призначення грошових коштів – для купівлі квартири за адресою: _______.
1.1. Грошові кошти за цим Договором були передані до підписання договору Позики.
1.2. За користуванням грошовими коштами проценти не сплачуються.
2. Зазначену в п. 1 суму грошових коштів ПОЗИЧАЛЬНИК зобов'язується повернути ПОЗИКОДАВЦЕВІ у готівковій або безготівковій формі в строк до 15.01.2025 року.
2.1. Зобов’язання по цьому Договору припиняються після повернення Позики.
2.2. ПОЗИКОДАВЕЦЬ, приймаючи повернення від ПОЗИЧАЛЬНИКА Позики, видає ПОЗИЧАЛЬНИКУ відповідну заяву, або робить відповідний напис на примірнику Договору.
3. Повернення Позики за Договором має здійснюватися в готівковій або безготівковій формі виключно в національній валюті України гривні за попередньою домовленістю про час та місце між ПОЗИЧАЛЬНИКОМ та ПОЗИКОДАВЦЕМ в місті Києві.
4. ПОЗИЧАЛЬНИК вправі повернути, а ПОЗИКОДАВЕЦЬ зобов'язується прийняти позичену суму до настання строку, зазначеного в п. 2 цього Договору.
4.1. У випадку дострокового повернення позиченої суми ПОЗИЧАЛЬНИК зобов‘язується повідомити про свій намір ПОЗИКОДАВЦЯ засобами телефонного зв‘язку, а у випадку неможливості зв‘язатися з ПОЗИКОДАВЦЕМ засобами телефонного зв‘язку, шляхом направлення рекомендованого листа на адресу реєстрації та фактичну адресу місцезнаходження ПОЗИКОДАВЦЯ, вказаних в цьому Договорі у строк 3 (три) тижні до бажаної дати повернення коштів ПОЗИЧАЛЬНИКОМ.
4.2. У випадку якщо ПОЗИКОДАВЕЦЬ відмовився, або перешкоджає достроковому поверненню ПОЗИЧАЛЬНИКОМ Позики, або у разі, якщо ПОЗИЧАЛЬНИК не може встановити місцезнаходження (проживання, перебування) ПОЗИКОДАВЦЯ, ПОЗИЧАЛЬНИК вносить Позику або частину Позики на депозитний рахунок приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу.
5. В разі, коли ПОЗИЧАЛЬНИК не поверне Позику у встановлений строк, ПОЗИКОДАВЕЦЬ вправі стягнути заборгованість в примусовому порядку. У випадку не повернення позики, нараховується пеня у розмірі 1 відсоток на день.
6. Позика вважається повернутою в момент передачі ПОЗИКОДАВЦЕВІ грошових коштів.
7. Сторони домовилися, що у випадку прострочення виконання ПОЗИЧАЛЬНИКОМ свого зобов’язання по поверненню Позики, ПОЗИКОДАВЕЦЬ направляє, на вказану в цьому Договорі адресу місця реєстрації ПОЗИЧАЛЬНИКА письмову вимогу про повернення суми заборгованості та строку платежу, що надсилається зі зворотним повідомленням ПОЗИКОДАВЦЕВІ.
8. При неповерненні Позики в повному обсязі чи частково в належний строк, як це вказано в п. 2 Договору, ПОЗИКОДАВЕЦЬ вправі буде пред’явити цей Договір до стягнення в строки і у порядку, передбачені чинним законодавством України та вимагати повернення йому Позики.
9. Зміст статей 177, 179, 229, 230, 231, 234, 235, 526-536, 625, 1046-1052 Цивільного кодексу України, зрозумілий.
10. Сторони підтверджують, що цей правочин є вільним, усвідомленим, вчиняється без впливу обману, насильства, помилки, за відсутності впливу тяжкої обставини для Сторін та обставин, що спонукають вчинити правочин на вкрай невигідних умовах та він не є фіктивним та удаваним, Сторони досягли згоди щодо всіх істотних умов Договору, у них відсутні будь-які заперечення щодо кожної з умов Договору, вони однаково розуміють значення Договору, умови та правові наслідки для кожної з Сторін та цей Договір відповідає їх внутрішньому волевиявленню, вони повністю усвідомлюють значення своїх дій та правові наслідки своїх дій, вони є повністю дієздатними та не перебувають на обліку в психоневрологічному диспансері, а на момент укладення цього Договору вони не перебувають під дією алкоголю та наркотичних та/або медичних засобів, внаслідок укладення цього Договору не буде порушено прав та законних інтересів третіх осіб, в тому числі, неповнолітніх, малолітніх, непрацездатних, обмежено дієздатних, недієздатних та інших осіб, укладення цього Договору відповідає інтересам ПОЗИКОДАВЦЯ та ПОЗИЧАЛЬНИКА, не суперечить Цивільному Кодексу України, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам (згідно ст. 203 Цивільного кодексу України); Договір не вчинено в результаті зловмисної домовленості, його умови відповідають реальній домовленості Сторін; цей Договір не приховує іншого правочину і спрямований на реальне настання наслідків, які обумовлені саме цим Договором.
11. Строк позовної давності для всіх вимог відповідно до цього договору складає 10 років.
12. Позика передається ПОЗИЧАЛЬНИКУ для купівлі квартири за адресою: _________. Місце виконання цього договору – Оболонський район м. Києва.
13. Сторони свідчать, що у тексті цього Договору зафіксовано усі істотні умови, що стосуються позики.
14. Цей Договір вступає в силу і вважається укладеним з моменту його підписання Сторонами.
15. Будь-які суперечності між Сторонами вирішуються шляхом переговорів та/або у судовому порядку.
16. Цей договір складено у двох примірниках, один зберігається у ПОЗИКОДАВЦЯ, який зобов'язується після повного виконання ПОЗИЧАЛЬНИКОМ зобов'язання за цим договором передати цей примірник ПОЗИЧАЛЬНИКУ з відміткою про одержання грошей.

Відмітка про повернення позики: Я, ______________________________________________, підтверджую, що отримав грошові кошти у повному обсязі та претензій до Позичальника не маю. Вказаний договір є припинений.

_________________________ __________ “__”______20__ рік

17. Реквізити та підписи Сторін

 

 

Banner - CTA V1

Back to top