Banner - CTA V2

Цей договір допоможе правильно закрити кредит, який купила ФК "Довіра та гарантія". Це один з найкращих варіантів закриття кредиту, оскільки не виникає податок та є можливість зняти арешти з майна!

Договір купівлі продажу

Місто Київ «24» січня 2020 року

Mayorov V1 1 ua

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРФІНСТАНДАРТ», ідентифікаційний код юридичної особи 41153878, в особі Директора Сисина Віталія Вікторовича, що діє на підставі статуту, що надалі іменується «Цедент» з однієї сторони і ____, податковий номер ____, що надалі іменується «Цесіонарій», від імені якого на підставі довіреності діє Майоров Василь Олександрович, податковий номер ____, разом іменуються – Сторони, а кожен окремо – Сторона.
1. Предмет Договору.
1.1. На умовах, визначених цим Договором, Цедент передає, а Цесіонарій приймає права вимоги за - без заставним кредитним договором №____ від 07.12.2007р., позичальником за яким є фізична особа ____, податковий номер ____ (надалі іменується Кредитний / Основний договір)
Права Цедента як кредитора за кредитним договором підтверджуються договором відступлення права вимоги від «24» січня 2020 року укладеного Цедентом з ТОВ «ФК «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ».
1.2. За Основним договором відступаються права вимоги в сумі 3 746 450,62 (три мільйони сімсот сорок шість тисяч чотириста п’ятдесят) грн. 62 коп, з яких:
- право вимоги повернення заборгованості за основною сумою кредиту відповідно до Основного договору в сумі 2568269,49 грн.;
- право вимоги сплати процентів за користування кредитом в розмірі, встановленому Основним договором нарахованих та несплачених станом на дату підписання цього Договору в сумі 1009698,77 грн.;
право вимоги сплати нарахованої пені в сумі 168482,36 грн.
1.3. Права грошової вимоги вважаються відступленими в день підписання цього Договору. Додаткового оформлення відступлення прав вимоги не вимагається. Після переходу прав вимоги до Цесіонарія останній стає кредитором по відношенню до Боржника та набуває відповідні права вимоги. Таке відступлення не потребує вчинення будь-яких додаткових дій з боку Сторін, або підписання будь-яких документів.

2. Порядок передачі прав вимоги
2.1. Права вимоги за договором, вказаним в пункті 1.1. цього Договору, вважаються переданими з моменту сплати Цесіонарієм Цеденту суми, визначеної в п. 2.2. цього Договору.
2.2. Вартість прав вимоги, що відступається становить 279 734,00 (двісті сімдесят три тисячі сімсот вісімдесят) гривень 00 коп., без ПДВ.
Оплата вартості прав вимоги здійснюється в день укладання цього Договору шляхом внесення коштів на рахунок Товариства.
2.3. Цедент зобов’язується в день укладання цього договору передати Цесіонарію, у разі наявності, але не обмежуючись: Кредитний договір, інші документи, що становлять кредитну справу.
З моменту відступлення права вимоги Цедент вибуває з будь-яких правовідносин, які склалися між ним (Цедентом) і Боржником на підставі договору, зазначеного у п. 1.1. цього Договору.
2.4. З моменту відступлення права вимоги Цесіонарій заміщує Цедента у всіх правовідносинах, які склалися між ним і Боржником на підставі договору, вказаного в пункті 1.1. цього Договору.
2.5. Протягом десяти днів після дати підписання сторонами цього Договору Цесіонарій зобов’язаний направити Боржнику (Боржника) письмове повідомлення про відступлення права вимоги за договором, вказаним в пункті 1.1. цього Договору, або іншим способом здійснити відповідне повідомлення.
Повідомлення повинно містити інформацію про відступлення права вимоги із зазначенням реквізитів Цесіонарія, необхідних для виконання Боржником своїх зобов’язань за договором, вказаним в пункті 1.1. цього Договору, у разі їх відсутності такі додаткові реквізити будуть повідомленні Цесіонарієм додатково.
2.6. Цедент зобов’язаний, у разі отримання від Боржника грошових коштів в рахунок виконання зобов’язань за Кредитним договором, повернути такі грошові кошти Боржникові.
2.7. Цедент у зобов’язанні відповідає перед Цесіонарієм за недійсність переданий йому вимог, але не відповідає за невиконання боржником свого обов’язку.
3. Відповідальність сторін
3.1. Сторони дійшли згоди, що у разі припинення дії даного договору та/або повернення права вимоги до Цедента з ініціативи Цесіонарія або з інших умов, сума коштів що визначена в пункті 2.2. не підлягає поверненню, та вважається авансуванням.
4. Інші умови
4.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконання, зміною та припинення цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.
4.2. Кожна з сторін цим підтверджує, що:
вона має усі передбачені чинним законодавством та установчими документами Сторони повноваження укласти цей Договір;
її представник, який підписує цей Договір, має усі необхідні повноваження у відповідності з законодавством, установчими документами Сторони для того, щоб представляти Сторону та укладати від її імені цей Договір, не вимагається будь-яких подальших/попередніх схвалень укладення Договору.
не існує будь-яких обмежень на укладення Стороною (підписання представником Сторони) цього Договору, будь-яких договорів щодо відступлення вищевказаний прав Цедентом не укладено, обов’язками щодо третіх осіб Цедент відносно цих прав не зв’язаний.
5. Реквізити та підписи сторін
Цедент Цесіонарій
Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРФІНСТАНДАРТ» ____
04053, м. Київ, вул. Артема, 37-41
Ідентифікаційний код юридичної особи 41153878
Банківські реквізити:
Рахунок № 26500024144301, АТ «Альфа-Банк», МФО 300346
IBAN – UA 57 300346 0000026500024144301
Податковий номер ____
Паспорт ____, виданий Суворовським РВ ОМУГУМВС України в Одеській області 3 червня 2009 року
адреса реєстрації – м. Одеса, ____

в інтересах та від імені якого діє Майоров Василь Олександрович, представник згідно довіреності від ____ посвідченої приватним нотаріусом ____ міського нотаріального округу, зареєстровано в реєстрі за №___
податковий номер
паспорт СН839776 виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в місті Києві 13 червня 1998 року
Директор
_____________Сисин В.В. адреса реєстрації – м. Київ, проспект Маяковський, буд. 89, кв. 44

_________________ Майоров В.О.

Як правильно погасити кредит колекторам Київ (відеоконсультація)

Banner - CTA V1

Back to top