Banner - CTA V2

АКТ ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ
Місто Київ, Україна, сімнадцятого жовтня дві тисячі дев’ятнадцятого року


Продавець: ____________________, код ЄДРПОУ _____________, місцезнаходження: ______, м. Київ, вул. _____________, буд. 100, від імені якого діє ___________, яка зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. _________, буд. __, кв. ___, на підставі довіреності, посвідченої ____________, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу по реєстру за №_____, з однієї сторони, та

Покупець: ______________, _________ року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків __________, яка зареєстрована за адресою: ___________, з іншої сторони, уклали даний Акт приймання-передачі (далі – «Акт») про нижченаведене:


Відповідно до Договору купівлі-продажу житлового будинку, посвідченого _______, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 17 жовтня 2019 року за реєстровим №_____, Продавець передав, а Покупець прийняв:


1. Об’єкт нерухомого майна - житловий будинок №___ (_________), що знаходиться за адресою: Київська область, місто ______, вулиця __________, загальною площею _____ (_____________) кв. м, житловою площею_____ (_______________) кв. м., (надалі – «Майно»).
2. Технічний стан Майна задовільний.
3. Акт складений у двох примірниках по одному для кожної із Сторін.
4. Цей Акт є невід’ємною частиною Договору.
5. Сторони не мають взаємних претензій з приводу виконання Договору та стану Майна, що передається.

ПРОДАВЕЦЬ:
Акціонерне товариство «____________»

 

______________________ / ______________
м.п. ПОКУПЕЦЬ:
Громадянка України

 

____________________ / ______________

 

Banner - CTA V1

Back to top