Banner - CTA V2

Цей договір врегулює відносини, коли необхідно сплатити винагороду приватному виконавцю більшу, ніж передбачено законодавством

ДОГОВІР №
про сплату додаткової винагороди приватного виконавця
(відповідно до ст. 31 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів»)
м. Київ 24 січня 2019р.

Mayorov V1 1 ua

Приватний виконавець _______, паспорт серії _______, виданий _____ року ________ в м. Києві, посвідчення приватного виконавця № ____, видане 0______року Міністерством юстиції України, ІПН _______, (далі – Приватний виконавець) та стягувач у виконавчому провадженні №_________,

_______________

(ПІБ (найменування юридичної особи), код ЄДРПОУ)
(далі – Стягувач)
(далі за текстом – "Сторони"), уклали даний Договір (далі за текстом – "Договір") про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором та ст. 31 Закону України № 1403-VIII від 02.06.2016 року «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень та рішень інших органів», Стягувач зобов'язується сплатити Приватному виконавцю додаткову винагороду за виконання наказу виконавчого листа Деснянського районного суду м. Києва № _______-ц виданого 19 березня 2018 року про стягнення з _________ на користь ___________ боргу на загальну суму 148759,14 грн. (далі – Виконавчий документ).

2. УМОВИ, ЗА ЯКИХ СТЯГУВАЧ СПЛАЧУЄ ДОДАТКОВУ ВИНАГОРОДУ
2.1. Стягувач сплачує додаткову винагороду Приватному виконавцю у випадку, якщо:
2.1.1. Приватним виконавцем здійснено повне або часткове виконання рішення на підставі виконавчого документу.

3. РОЗМІР ДОДАТКОВОЇ ВИНАГОРОДИ

3.1. Розмір додаткової винагороди складає Розмір додаткової винагороди складає 15% (п'ятнадцять відсотків) від стягнутих сум, яка сплачується у випадку, передбаченому п. 2.1.1 цього Договору.

4. СТРОКИ СПЛАТИ ДОДАТКОВОЇ ВИНАГОРОДИ.
4.1. Додаткова винагорода сплачується стягувачем на рахунок Приватного виконавця у наступні строки:
4.1.1. Протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання стягувачем коштів від боржника або приватного виконавця.

5. ПОРЯДОК СПЛАТИ ДОДАТКОВОЇ ВИНАГОРОДИ
5.1. Додаткова винагорода має бути сплачена Стягувачем на рахунок Приватного виконавця безготівковим розрахунком:

6. ДІЯ ДОГОВОРУ
6.1. Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами.
6.2. Договір припиняє своє дію після повного виконання сторонами своїх обов’язків за цим Договором.
6.3. Договір не може бути розірвано в односторонньому порядку.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. У випадку несплати Стягувачем додаткової винагороди в порядку і строки, визначені цим Договором, Стягувач несе відповідальність у вигляді сплати штрафу в розмірі 50 (п’ятдесяти) процентів від суми винагороди, що передбачена Розділом 3 цього Договору, які мають бути сплачені на рахунок Приватного виконавця протягом 5 (п’яти) днів з наступного дня після закінчення строку, передбаченого Розділом 4 цього Договору.
7.2. Сплата штрафу не позбавляє Стягувача обов’язку сплатити додаткову винагороду згідно з цим Договором.

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
8.1. Усі спори і розбіжності, що виникають з Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами, а при недосягненні згоди спір вирішується в суді в порядку визначеному законодавством України.

9. ІНШІ УМОВИ
9.1. Договір укладено у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.
9.2. У випадках, не передбачених Договором, сторони керуються чинним законодавством України.
9.3. Зміни і доповнення до Договору вносяться за взаємною письмовою згодою Сторін.

Місцезнаходження та реквізити сторін:

Банкрутство фізичних осіб - списання боргу Київ

Banner - CTA V1

Back to top