Banner - CTA V2

ДОГОВІР  про участь у витратах на утримання будинку та прибудинкової території

Місто «__» __________ 2011 р.
(назва власника нєприватизованого житла)
що далі називається Власник будинку, в особі
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
та власник квартири
(прізвище, ім'я, по батькові) що далі називається Співвласник, уклали цей договір про наведене нижче:

1. Предмет договору
Власник будинку забезпечує обслуговування та ремонт житлового будинку
за адресою: ________________________, загальною площею ___________кв.м, а також утримання прибудинкової території, а Співвласник бере участь у витратах на виконання названих робіт. Співвласнику належить квартира № __ загальною площею ___________кв.м, відновна вартість ______ грн.

У квартирі Співвласника мешкає ____ осіб. Зазначена квартира зареєстрована за гр._______________________(прізвище, ім'я, по батькові)

Як приватна власність у за реєстром № ________, від «__» ________ 2011 р. на підставі: ___________________

2. Обов'язки сторін

2.1. Власник будинку зобов'язується забезпечити:

2.1.1. Виконання всього комплексу робіт щодо утримання будинку, при-будинкової території та створенню необхідних умов мешкання в будинку, у тому числі й Співвласнику та особам, які мешкають з ним, згідно з вимогами Правил користування приміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіями.

2.1.2. Надання Співвласнику комунальних та інших послуг за чинними роз¬цінками й тарифами, у тому числі щодо обслуговування технічного обладнання квартири та проведення особистого рахунку.

2.1.3. Доведення до відома Співвласника змін витрат на утримання будинку й тарифів на послуги.

2.1.4. Видачу необхідних довідок про місце мешкання членів сім'ї Співвла¬сника.

2.2. Співвласник зобов'язується:

2.2.1. Дотримуватися вимог Правил користування приміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіями.

2.2.2. Своєчасно інформувати Власника будинку або підприємство, що обслуговує будинок, про виявлені несправності елементів квартири, будинку.

2.2.3. Не пізніше останнього дня поточного місяця вносити плату на рахунок Власника будинку або підприємства, що обслуговує будинок, за санітар не обслуговування прибудинкової території та допоміжних приміщень будинку, технічне обслуговування будинку відповідно до загальної площі квартири, на ремонт згідно з відновного вартістю квартири, а також на комунальні та інші послуги.
Уразі несвоєчасного внесення платні, сплачувати пеню з розрахунку 1% від несплаченої суми за кожний день прострочення, але не більше 100% від суми заборгованості.

2.2.4. Дозволяти вдень, а при аваріях і вночі ввійти до квартири представникам підприємств, що обслуговують житло, для проведення огляду конструкцій та технічного обладнання квартири й усунення несправностей.

3. Права сторін

3.1. Власник будинку має право:

3.1.1. Стягнути в установленому порядку всі збитки від пошкодження елементів будинку, які сталися з вини Співвласника або осіб, що з ним мешкають.

3.1.2. Стягнути в установленому порядку прострочену заборгованість по платежах, що наведені в п.2.2.3.

3.2. Співвласник має право:

3.2.1. Вимагати при необхідності від Власника будинку позапланового огляду для виявлення стану конструкцій і технічного обладнання квартири та житлового будинку.

3.2.2. При незабезпеченні виконання вимог пункту 2.1.1 і невжитті необхідних заходів до підприємств, що обслуговують будинок, припинити внесення пла¬тежів за обслуговування та ремонт будинку до усунення виявлених недоліків.

3.2.3. При перебоях у наданні комунальних послуг (подачі води, тепла, елект¬роенергії) терміном більше як на добу, що підтверджується відповідними документами (актом, записом у журналі заявок тощо), зменшити місячну плату за такий вид послуг на 10%, а при неодноразовому допущенні таких фактів протягом місяця — на 50%. (Встановлюється за згодою сторін).

3.2.4. Провести ремонт квартири, якщо він викликаний аварією або несправністю елементів будинку, які виникли не з вини Співвласника. Після письмового повідомлення про це Власника будинку стягнути з нього вартість ремонту або зарахувати її при здійсненні наступних платежів.

3.2.5. Стягнути з Власника будинку збитки, понесені внаслідок неналежного виконання договірних зобов'язань, що вказані в пунктах 2.1.1, 2.1.2.

4. Усі суперечки, що виникають з приводу цього договору, вирішуються в установленому порядку.

5. Інші умови

5.1. Цей договір складено на строк з «__» ___________ 2011 р. до «___» _____________ 2011 р.
оформлений у двох примірниках, один з яких зберігається у Власника будинку, інший — у Співвласника.

5.2. Невід'ємною частиною договору є розрахунок щомісячних платежів за обслуговування та ремонт будинку, комунальні та інші послуги.

Власник будинку

Співвласник
(адреса, прізвище, ім'я, по батькові)
(розрахунковий рахунок)
(підпис)

Banner - CTA V1

Back to top