Banner - CTA V2

ДОГОВІР

оренди житлового приміщення

Місто                         200____    р.

Власник житла _________________________

що далі називається Орендодавець, і громадянин ____________________

що далі називається Орендар, уклали цей договір про таке:

1. Предмет договору

1.1. Орендодавець надає Орендареві і членам його сім'ї в користування тер міном на _____ квартиру загальною площею _____ кв.м за адресою: _______________; характеристику викладено в акті здавання квартири.

1.2. За згодою сторін договором встановлюється плата за оренду квартири роз міром _________ грн. на місяць, до складу якої включено пропорційно (цифрами і літерами) переданій в оренду площі платежі на повне поновлення будинку і квартири, витрати на оплату комунальних та інших послуг й електроенергію.

2. Обов'язки сторін

2.1. Орендодавець зобов'язується:

2.1.1. Надати в оренду належне йому на праві власності житло в придатному для проживання стані.

2.1.2. Здійснювати утримування будинку й технічних пристроїв квартири відповідно до вимог Правил користування приміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіями.

2.1.3. Забезпечувати надання комунальних послуг.

2.2. Орендар зобов'язується:

2.2.1. Використовувати дану йому за договором оренди квартиру за призначенням.

2.2.2. Дотримуватися Правил користування приміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіями.

2.2.3. Своєчасно повідомляти Орендодавця про виявлені несправності елементів квартири й будинку.

2.2.4. Не пізніше останнього дня місяця вносити плату за оренду. За несвоєчасне внесення платежів оплачувати пеню з розрахунку 1% несплаченої суми за кожен день, але не більше 50% суми заборгованості.

2.2.5. Допускати в денний час, а при аваріях і в нічний час у квартиру, що здана в оренду, представників Орендодавця або самого Орендодавця, а також представників підприємств з обслуговування й ремонту житла для проведення огляду й ремонту конструкцій і технічних пристроїв квартири.

2.2.6. Звільнити житлове приміщення, яке орендується, після закінчення обумовленого в цьому договорі терміну оренди.

3. Права сторін

3.1. Орендодавець має право:

3.1.1. Вимагати від Орендаря дотримання Правил користування приміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіями в Україні.

3.1.2. Вимагати від Орендаря своєчасного внесення плати за оренду.

3.1.3. Вимагати від Орендаря звільнення житлового приміщення після закінчення терміну договору оренди.

3.1.4. Продати Орендареві займану ним квартиру.

3.2. Орендар має право:

3.2.1. Вселити в дане йому в оренду житлове приміщення незалежно від згоди Орендодавця своїх неповнолітніх дітей, дружину й непрацездатних батьків. Вселення інших осіб допускається тільки за згодою Орендодавця.

3.2.2. Вимагати від Орендодавця своєчасного і якісного виконання комплексу робіт щодо утримання житлового будинку, квартири і прибудинкової території, а також надання комунальних та інших послуг, передбачених договором оренди.

3.2.3. Викупити в Орендодавця за його згодою здане в оренду приміщення, уклавши договір купівлі-продажу.

3.2.4. Вимагати підстав у разі збільшення плати за оренду після укладення договору оренди.

3.2.5. Вимагати перерахунку плати за оренду при невиконанні Орендодавцем обов'язків, передбачених у пп. 2.1.2, 2.1.3.

4. Відповідальність сторін

4.1. Відповідальність Орендодавця:

4.1.1. Орендодавець відшкодовує Орендареві матеріальні збитки, заподіяні внаслідок невиконання обов'язків, передбачених у пп. 2.1.2,

2.1.3 цього договору, в установленому законом порядку.

4.2. Відповідальність Орендаря:

4.2.1. Орендар відшкодовує Орендодавцю матеріальну шкоду, завдану внаслідок невиконання зобов'язань, передбачених у пп. 2.2.1 і

2.2.2 цього договору, в установленому законом порядку.

5. Заключні умови

5.1. Цей договір може бути розірваний з ініціативи будь-якої зі сторін за наявності умов і порядку, передбачених житловим законодавством.

5.2. Суперечки, що виникають між сторонами при виконанні цього договору, вирішуються в установленому законом порядку.

5.3. Цей договір складено у двох примірниках, один з яких знаходиться в Орендодавця, інший — в Орендаря.

5.4. Невід'ємною частиною цього договору є акт здавання квартири Орендареві.

5.5. Договір вступає в силу з моменту його підписання.

З Правилами користування приміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіями ознайомлений.

Орендар    (підпис)    ініціали, прізвище

Орендодавець (підпис)    ініціали, прізвище

Banner - CTA V1

Back to top