Banner - CTA V2

ДОГОВІР

оренди нежитлового приміщення

Місто                                            «__» ________ 200_

(назва об'єднання, підприємства, організації) що далі називається Орендодавець, в особі_____________________

який діє на підставі ___________

з однієї сторони, і ____________

щодалі називається Орендар, в особі ______________,

який діє на підставі, з іншої сторони, уклали цей договір про таке:

1. Предмет договору

1.1. Орендодавець надає, а Орендар отримує в користування нежитлове при міщення (будівлю) на підставі ордера № ______ від _________, виданого в буд. №    по вул.    загального площею _____ кв.м для використання з метою, визначеною статутними завданнями Орендаря.

1.2. Термін оренди визначається з ________ до _______ .

2. Обов'язки Орендодавця:

2.1. У 5-денний термін після отримання ордера надати приміщення Орендареві за актом приимання-здавання, в якому зазначається технічний стан приміщення на момент здавання в оренду.

2.2. Проводить капітальний ремонт наданого приміщення, якщо інакше не передбачене цим договором.

2.3. Ліквідує наслідки аварій та пошкоджень орендованих приміщень.

3. Права й обов'язки Орендаря

3.1. Утримувати орендоване приміщення в порядку, передбаченому санітарними та протипожежними правилами.

3.2. Проводити необхідний поточний ремонт орендованого приміщення.

3.3. Переобладнати й перепланувати орендоване приміщення, пристосовуючи його до своїх статутних завдань, у встановленому законом порядку з письмової згоди Орендодавця.

3.4. Повідомити Орендодавця не пізніше ніж за 2 тижні про звільнення приміщення й здати його за актом у справному стані.

3.5. Здати орендоване приміщення повністю або частково в піднайм (суборенду) з письмового дозволу Орендодавця.

3.6. Орендар зобов'язується не менше % випущеної ним продукції реалізувати на території __________________ району м._______________.

4. Порядок розрахунків

4.1. За зазначене приміщення Орендарем сплачується договірна ціна із роз рахунку грн. за 1 кв.м на рік із дня підписання цього договору.
При підписанні договору вноситься    грн., а в подальшому по    грн. за ко жен квартал з оплатою не пізніше 1-го числа першого місяця наступного кварталу.

4.2. Експлуатаційні витрати, центральне опалення й комунальні послуги сплачуються Орендарем окремо в терміни, названі в п.4.1 цього договору відповідно до доданого розрахунку, що є невід'ємною частиною цього договору.

4.3. Стягнення заборгованості проводиться Орендодавцем з Орендаря в установленому законом порядку із стягненням пені в розмірі    % на день від простроченої суми.

5. Продовження й розірвання договору

5.1. Орендар, що належним чином виконав зобов'язання за цим договором, має переважне право перед іншими особами на відновлення договору.

5.2. Дострокове розірвання договору можливе лише з ініціативи Орендаря за винятком випадків:

а) руйнування орендованого приміщення або доведення його до стану не придатного до експлуатації;

б) порушення Орендарем своїх обов'язків за цим договором;

в) відведення в установленому законом порядку ділянки, на якій розташова не орендоване приміщення, для державних або громадських потреб.

6. Юридичні адреси Сторін

Орендодавець   
_______________________
Орендар
_______________________

Banner - CTA V1

Back to top