Banner - CTA V2

Договір
Про надання юридичної допомоги та представництво в суді.

м. Черкаси                                                                                                                                                                                                         "___"____________________ 2011р.

Стапенов Володимир Олександрович (надалі – Довіритель), з однієї сторони, який діє у своїх інтересах та інтересах сім’ї, який проживає за адресою: м. Сміла, провулок Московський, буд. 3, кв. 16 та 
Бодашко Олександр Олександрович, (надалі – Фахівець), з другої сторони, надалі у тексті Договору пойменовані як «Сторони», уклали між собою Договір про надання юридичної допомоги та представництво в суді, (надалі – Договір), в якості представника на підставі ст. ст. 1000-1007 ЦК України, ст. ст. 42, 44 ЦПК України, ст. 28 ГПК України, про наступне:

За умовами Договору Довіритель:

УПОВНОВАЖУЄ:

1. Фахівця представляти його інтереси як відповідача в цивільній справі за позовом Комунальне житлово-виробниче підприємство «Сміла клін» до Степанова Володимира Олександровича про стягнення заборгованості за надані послуги з утримання будинку та при будинкової території, в усіх судах України, першої, апеляційної та касаційної інстанції з усіма правами довірителя, передбаченими ст. ст. 27. 44, 292, 324 ЦПК України: заявляти позови, брати участь в судових засіданнях, знайомитись з матеріалами справи,надавати докази, заперечення, заявляти клопотання, робити заяви про забезпечення позову або доказів, давати пояснення, отримувати документи, подавати від імені довірителя заяви про оскарження, апеляційні та касаційні скарги, заяви про звернення рішень суду до виконання, заяви та скарги щодо виконання судових рішень;
Представляти інтереси довірителя в органах прокуратури, міліції та інших адміністративних органах з усіма правами, наданими потерпілому.
 2. За надану юридичну допомогу при розгляді справи Довіритель виплачує Фахівцю винагороду за надані послуги в розмірі 1000000 доларів США. (один мільйон доларів Сполучених штатів Америки). Яку сплачує довіритель в момент підписання сторонами даного договору.

За умовами Договору Фахівець:

ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ:

Особисто представляти інтереси Довірителя в ході розгляду справи та вжити всі передбачені законом заходи для захисту інтересів свого Довірителя. Своєчасно та в повному обсязі інформувати його про рух справи та наслідки вчинених процесуальних дій.
Договір складено у двох оригінальних примірниках українською мовою, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.


Довіритель:                                          Фахівець:

________________ (Степанов В.О.) ____________________(Бодашко О.О.)
 (підпис)                                               (підпис)

 

Примітка до договору про надання юридичної допоги та представництва в суді: 

1. Даний примірник договору є зручним в тому плані, що є коротким (на одній сторінці). Ви визначаєте предмет договору, права та обов'язки сторін. Ну і звісно що порядок проведення розрахунків (аванс, переразування на р/рахунок тощо).

2. Рекомендую використовувати дану форму договору, якщо справа є "не дуже важкою", якщо сума грошових коштів за надані послуги є "не дуже великими".

Banner - CTA V1

Back to top