Banner - CTA V2

ДОГОВІР ПОЗИКИ

м. Черкаси                             “____” ____________ 20____р.

Сторони:

Позикодавець ____________________________________________

Діючий на підставі_______________________________________, з однієї сторони, та

Позичальник________________________________________

діючий на підставі __________________________________________ з другої сторони,

уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет договору.

1.1. Позикодавець в порядку та на умовах, визначених цим Договором, зобов'язується надати Позичальнику грошові кошти в розмірі________________________________________________________________ гривень, а останній зобов'язується прийняти позику і повернути названу позику Позикодавцеві у визначений цим Договором строк.

2. Розмір позики.

2.1. Сума позики становить за цим Договором ________________________гривень.

3. Строк Позики.

3.1. Строк надання позики Позичальнику становить _________________________________ з моменту фактичної передачі грошових коштів, указаних в п. 2.1., що підтверджується відповідною розпискою.

3.2. Остаточною датою повернення позики є ______________________________________.

4. Порядок надання та повернення Позики.

4.1. Позикодавець зобов’язаний надати позику протягом одного дня з моменту підписання цього Договору.

4.2. Позика надається готівкою на руки Позичальника.

4.3. Позика вважається наданою Позикодавцем Позичальнику з моменту отримання Позикодавцем розписки на своє ім’я від Позичальника.

4.4. По настанні дати вказаної в п. 3.2 цього Договору, Позичальник зобов’язується протягом цього ж дня повернути суму позики.

4.5. Позика повертається готівкою і підтверджується відповідною розпискою від Позикодавця.

5. Відповідальність сторін.

5.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

5.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

6. Строк дії Договору та інші умови.

6.1. Цей Договір набуває чинності з моменту надання позики Позичальнику (що підтверджується відповідною розпискою від Позичальника) і є дійсним до моменту його повного виконання.

6.2. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов’язковим складанням письмового документу.

6.3. Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному відповідним чинним законодавством України.

6.4. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

6.7. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства.

6.8. Після підписання цього Договору усі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

Місцезнаходження та реквізити Сторін

Позикодавець:                Позичальник:

_______________                _______________

(підпис)                        (підпис)

Відмітка до договору позики:

1. Не забувайте, що відповідно до статті 1047 Цивільного кодексу договір позики укладається у письмовій формі, якщо сума позики більше ніж у десять разів перевищує неоподатковуваних мінімумів громадян.

Banner - CTA V1

Back to top