Banner - CTA V2

ДОГОВІР № 21/11
НА ТРАНСПОРТНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ


м. Черкаси                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        12.04.2011р. 
______________________________________________________________________
(повна назва підприємства, установи, організації чи П. І. Б. фізичної особи) 
далі - Виконавець, в особі _______________________________________________,
(посада, П. І. Б.)
що діє на підставі ______________________________________________________,
(статуту, положення)
з однієї сторони, і ______________________________________________________,
(повна назва підприємства, установи, організації чи П. І. Б. фізичної особи)
далі - Замовник, в особі _________________________________________________,
(посада, П. І. Б.)
що діє на підставі ______________________________________________________
(статуту, положення)
з другої сторони, уклали цей Договір про нижченаведене:


1. Предмет договору


1.1. Виконавець від свого імені та за рахунок Замовника забезпечує здійснення перевезення працівників Замовника легковим автомобілем (надалі по тексту транспортний засіб) у міському, приміському й міжміському сполученні.


2. Обов'язки сторін


2.1. Виконавець зобов'язаний:
2.1.1. Належним чином виконувати умови Договору.
2.1.2 Надати транспортні послуги технічно справним транспортним засобом.
2.1.3. Точно дотримуватися вказівок Замовника. Якщо вказівка Замовника заважає економічному та безпечному виконанню Договору, Виконавець повинен негайно звернути на це увагу Замовника. Якщо Замовник повторює свою вказівку, Виконавець виконує заявку з віднесенням усіх ризиків на Замовника.
2.1.4. Якщо Виконавець не в змозі повністю або частково виконати вказівку Замовника з незалежних від нього причин, то Виконавець зобов'язаний негайно інформувати Замовника про неможливість виконання заявки.
2.2. Замовник зобов'язаний:
2.2.1. Видати Виконавцю довіреність, якщо вона необхідна для виконання його зобов'язань за цим Договором.
2.2.2 Своєчасно оплатити послуги Виконавця згідно умов даного Договору.


3. Порядок розрахунків


3.1. За надані послуги Замовник сплачує Виконавцю ________________________________________грн. 00 коп. в місяць
3.2. Додаткові платежі, необхідність у яких об'єктивно може виникнути при виконанні цього Договору, підлягають відшкодуванню Замовником окремо, за наявності відповідних документів, які підтверджують, що ці платежі були здійснені з метою якнайшвидшого виконання умов цього Договору.
3.3. Виконавець _________________ статус платника податку на прибуток підприємств на загальних умовах.
(має, не має)


4. Відповідальність сторін


4.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору винна сторона несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
4.2. При залученні Виконавцем третіх осіб до виконання своїх зобов'язань, Виконавець несе відповідальність перед Замовником за їх дії як за свої власні.
4.3. Замовник несе відповідальність за простій транспортних засобів під завантаженням чи вивантаженням або в очікуванні завантаження/вивантаження, викликаний неправомірними діями або бездіяльністю Замовника, у вигляді штрафу в розмірі _____________ за кожну годину простою. Якщо простій триває менше години, але більше 30 хвилин, Замовник оплачує його як повну годину.
4.4. Замовник відповідає за передачу Виконавецю неправильної та несвоєчасної інформації щодо властивостей вантажу і правил його перевезення, а також за можливі наслідки неправильних або неповних даних за заявкою, поданою Виконавецьу.


5. Форс-мажорні обставини


5.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору у випадку виникнення форс-мажорних обставин на час дії таких обставин.
5.2. Під форс-мажорними обставинами Сторони розуміють: стихійні лиха (пожежі, повені, зсуви тощо), воєнні дії, злочинні дії третіх осіб, епідемії, страйки, ембарго, бойкот, рішення і дії органів державної влади.
5.3. Факт виникнення і припинення форс-мажорних обставин підтверджується відповідним документом, виданим уповноваженим органом.
5.4. Сторона, що посилається на форс-мажорні обставини як причину неналежного виконання своїх зобов'язань за цим Договором, звільняється від відповідальності за таке неналежне виконання тільки в тому випадку, якщо форс-мажорні обставини, на які посилається Сторона, виникли після укладення цього Договору, їх виникнення в момент укладення Договору було малоймовірним, їх виникнення викликано подіями, що не залежали від волі цієї Сторони, і ця Сторона вжила всіх необхідних заходів, для того щоб уникнути або усунути негативні наслідки цих обставин.


6. Конфіденційність


6.1. Уся інформація, що стосується укладення і виконання цього Договору є конфіденційною. Не вважається конфіденційною інформація, яку Сторони повинні офіційно оприлюднити згідно з чинним законодавством.
6.2. Протягом строку дії цього Договору, а також протягом ___ років після його припинення, сторони не повинні надавати третім особам або розголошувати іншим способом конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього Договору, так само, як і не повинні несумлінно використовувати таку інформацію, для того щоб самим конкурувати один з одним.


7. Порядок вирішення спорів


7.1. Усі розбіжності та спори, що можуть виникнути між Сторонами у зв'язку з виконанням цього Договору, будуть, за можливості, вирішуватися шляхом переговорів.
7.2. У випадку, якщо Сторони в результаті переговорів не змогли дійти взаємної згоди щодо виниклих розбіжностей, а також у випадку, якщо одна зі Сторін ухиляється від проведення переговорів, спір передається на розгляд Господарського суду в порядку, встановленому законодавством України.


8. Строк дії цього договору


8.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами й діє до "___" _____________ 200_ р.
8.2. Цей Договір може бути пролонгований за згодою Сторін.


9. Дострокове розірвання цього договору


9.1. Цей Договір може бути розірваний достроково за взаємною згодою Сторін.
9.2. У випадку грубого порушення або систематичного невиконання умов цього Договору однією зі Сторін інша Сторона має право достроково розірвати цей Договір, письмово повідомивши винну Сторону не менше ніж за 30 днів до розірвання Договору.


10. Зміна умов цього договору


10.1. Умови цього Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін.
10.2. Зміна умов цього Договору оформляється окремим письмовим документом, що є невід'ємною частиною цього Договору, або викладенням цього Договору в новій редакції.
10.3. Документ, що вносить зміни в умови цього Договору, підписується уповноваженими представниками Сторін. Усі доповнення і зміни, внесені в цей Договір в односторонньому порядку, не мають юридичної сили.


11. Інші умови


11.1. Цей Договір складений у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.
11.2. У випадках, не передбачених цим Договором, сторони керуються чинним законодавством України.
11.3. Додатки до цього Договору становлять його невід'ємну частину.Місцезнаходження та реквізити сторін


Виконавець                   Замовник
_________________________________            ______________________________
_________________________________            ______________________________
_________________________________            ______________________________
(підпис)                                 (підпис)
М. П.                                    М. П.


 

Banner - CTA V1

Back to top