Banner - CTA V2

IMG 0172До Святошинського районного суду мыста Києва

Адреса: 01032, м. Київ, вул.. Жилянська, 142 

Позивач: _____

Адреса: 04210, м. Київ, вул.._____

РНОКПП: ______ 

Відповідач: _____

Адреса: 03148,м. Київ, вул.. _____ 

Третя особа, без самостійних вимог:

Товариство з обмеженою відповідальністю

«_____»

Адреса: 08132, Київська обл.., _____

Код ЄДРПОУ: _____

Позовна заява

про визнання договору безпроцентної поворотної

фінансової допомоги удаваним

20 травня 2015 року між ТОВ «_____» в особі _____ та _____було укладено договір безпроцентної поворотної фінансової допомоги № 20/05-15 .

Потрібно зазначити, що договір безпроцентної поворотної фінансової допомоги № 20/05-15 є удаваним та укладений для приховання договору позики між двома фізичними особами, обґрунтування чого полягає в наступному:

Договір безпроцентної поворотної фінансової допомоги № _____був підписаний фізичними особами _____ (керівником ТОВ «_____») та _____20 травня 2015 року, цей договір був укладений для приховання фактично укладеного між його сторонами договору позики між фізичними особами.

Відповідно до ст. 1046 Цивільного кодексу України за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов’язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів(суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості..

В Договорі безпроцентної поворотної фінансової допомоги № 20/05-15 чітко прописаний механізм передачі грошових коштів, а саме в 3.2. Договору: «днем надання позики вважається день зарахування суми позики на поточний рахунок оприбуткування в касу Позичальника», з вказівкою, що лише зі здійсненням вказаних дій договір вважається укладеним. Тобто лише після зарахування грошових коштів в касу підприємства позика вважається наданою. Проте слід зауважити, що грошові кошти в касу товариства особисто _____не вносилися, жодних підтверджень що позика зараховувалася в касу ТОВ «_____» як безпроцентна фінансова допомога від _____не має.

Так на момент укладення договору між сторонами _____та _____було досягнуто домовленості стосовно того, що грошові кошти _____отримує від _____, безпосередньо як фізична особа за договором позики і в подальшому вже від свого імені буду вносити грошові кошти на рахунок ТОВ «_____», як безпроцентну поворотну фінансову допомогу на що Відповідач жодних заперечень не надавав і погодився на такі умови. Оскільки грошові кошти були отримані фізичною особою в іноземній валюті, то після перерахунку за офіційним курсом НБУ я _____вносила їх частинами на рахунок ТОВ «_____», але вже особисто від себе.

На документах, які нібито підтверджують факт передачі грошових коштів саме ТОВ «_____» стоять підписи, які належать особисто мені (_____.). Печатки на ордері та договорі були поставлені мною (_____) для підтвердження моїх намірів та факту того що грошові кошти дійсно в подальшому я буду вносити на рахунок ТОВ «_____», вказані обставини підтверджуються і тим, що жодних підтверджень ні в первинних облікових документах, ні у виписках по рахунках відсутні будь які докази, які вказують що грошові кошти надавалися _____, як поворотна безпроцентна фінансова допомога. Таким чином, я не заперечую , що отримала грошові кошти від _____, проте наголошую, що грошові кошти в сумі _____ дол. США, я отримала як фізична особа за договором позики між фізичними особами, а не представник ТОВ «_____».

В ч. 2 ст. 1046 Цивільного кодексу України зазначено, що договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками. Тобто лише в момент внесення грошових коштів в касу підприємства можна було вважати, що дійсно договір

поворотної безпроцентної фінансової допомоги було укладено між ТОВ «_____» та _____, проте як вже зазначалося вище грошові кошти були передані безпосередньо фізичній особі _____Аналогічної позиції притримується і Верховний суд України в постанові ухваленій по справі № 6-50цс16 від 24.02.2016 року: «Договір позики вважається укладеним в момент здійснення дій з передачі предмета договору на основі попередньої домовленості (пункт 2 частини першої статті 1046 ЦК України). Ця особливість реальних договорів зазначена в частині другій статті 640 ЦК України, за якою якщо відповідно до акта цивільного законодавства для укладення договору необхідні також передання майна або вчинення іншої дії, договір є укладеним з моменту передання відповідного майна або вчинення певної дії.»

Окрім цього, Квитанція до прибуткового касового ордеру № 402 не відповідає вимогам встановленим Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні затвердженою Постановою правління Національного Банку України №637 від 15.12.2014 р., яка є чинною на сьогоднішній день. Потрібно зазначити, що по-перше, в квитанції до прибуткового касового ордеру не зазначено належну підставу оформлення прибуткового касового ордеру (адже не зрозуміло яка саме зворотня фінансова допомога надавалася ), по-друге квитанція не містить підписів ні Головного бухгалтера ні Касира а лише печатним прописом зазначено прізвища та підпис без ідентифікації особи. Прибуткові касові ордери та квитанції мають підписуватися керівником та головним бухгалтером підприємства (або працівником, який на це уповноважений ).

Відповідно до п. 3.1. Положення Касові операції оформляються касовими ордерами, видатковими відомостями,  розрахунковими документами, документами за  операціями із застосуванням електронних платіжних засобів, іншими касовими документами, які згідно із законодавством України підтверджували б факт  продажу  (повернення)  товарів, надання послуг, отримання (повернення) готівкових коштів.

Пунктом 3.3.Положення передбачено Приймання готівки в каси проводиться за прибутковими касовими  ордерами  (додаток  2), підписаними головним бухгалтером або  особою, уповноваженою керівником підприємства. Про приймання підприємствами готівки в касу за  прибутковими касовими  ордерами  видається засвідчена відбитком печатки цього підприємства квитанція  (що  є  відривною частиною прибуткового касового  ордера) за підписами головного бухгалтера або працівника підприємства, який на це уповноважений керівником.

Згідно п.3.10. Положення Прибуткові касові ордери і квитанції до них, а також видаткові касові ордери і видаткові відомості мають заповнюватися бухгалтером  чорнилом  темного  кольору чорнильною або кульковою ручкою,  за допомогою друкарських машинок, комп'ютерних засобів чи іншими способами, які забезпечили б належне збереження цих записів протягом установленого для зберігання документів терміну.

У касових ордерах зазначається підстава для їх складання і перелічуються додані до них документи.

Як видно з квитанції до касового прибуткового ордеру  наданої Позивачем жодної з цих умов дотримано не було, що лише підтверджує факт того, що вказані гроші не надавалися ТОВ «_____» за договором безпроцентної фінансової допомоги № _____.

Також слід звернути увагу і на ті обставини, що згідно первинних бухгалтерських документів та виписок по рахункам ТОВ «_____», за вказаний період грошові кошти у вигляді безпроцентної поворотної фінансової допомоги від _____не вносилися на рахунок ТОВ «_____».

Згідно з Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність » та Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують господарські операції та складені під час здійснення або після закінчення господарської операції.

Первинний документ ― документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення.

Господарські операції ‒  це факти підприємницької та іншої діяльності, що впливають на стан майна, капіталу, зобов'язань  і фінансових результатів.

Таким чином, можна зробити висновок що фактично договір безпроцентної поворотної допомоги укладений _____з юридичною особою ТОВ «_____» з самого початку був удаваним для приховання договору позики між _____та _____.

Відповідно до ст.. 235 ЦКУ Удаваним є правочин, який вчинено сторонами для приховання іншого правочину, який вони насправді вчинили. Якщо буде встановлено, що правочин був вчинений сторонами для приховання іншого правочину, який вони насправді вчинили, відносини сторін регулюються правилами щодо правочину, який сторони насправді вчинили.

На підставі вищезазначеного,

ПРОШУ:

  1. Визнати удаваним договір безпроцентної поворотної фінансової допомоги № _____укладений 20.05.2015р. між ТОВ «_____» в особі _____ (керівника підприємства) та _____ та визнати цей договір договором позики, укладеним між фізичними особами _____та _____.

Додатки:

  1. Копія позовної заяви для сторін, які беруть участь у справі.
  2. Копія договору позики
  3. Копія квитанції до прибуткового касового ордеру.
  4. Копія виписки по рахункам ТОВ «_____».

 

 

__________________________                                   «       »_____2017р.

 

Banner - CTA V1

Back to top