Banner - CTA V2

до Соснівського районного суду м. Черкаси
18015, м. Черкаси, вул. Гоголя, 316
Позивач:    Стус Світлана Миколаївна
ІПН 123456789
місце реєстрації:
18000, м. Черкаси, вул. Героїв Дніпра, буд. 12, кв. 12
м. тел.: (093) 660-42-38
Відповідач:    Черкаське відділення ПАТ «Укрсоцбанк»
Код ЄДРПОУ 00039019
місцезнаходження:
18000, м. Черкаси, вул. Остафія Дашковича, 20
тел.: 45-27-06

Судовий збір: немайновий спір – 243,6 грн.


Позовна заява
про припинення договорів

12.05.2007 р. між моїм чоловіком - Стус Костянтином Анатолійовичем (надалі – Боржник, Позичальник) та акціонерно-комерційним банком соціального розвитку «Укрсоцбанк» (надалі – Відповідач, Кредитор) було укладено договір кредиту № 123/12-123-123.
Відповідно до п.1.1. договору кредиту Відповідач надає Позичальнику у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання грошові кошти в сумі 40 000,00 доларів США, зі сплатою 13,00 % процентів річних з кінцевим терміном погашення заборгованості по кредиту до 12.05.2017 р.
У забезпечення виконання боргових зобов’язань за Договором кредиту № 123/12-123-123 від 12.05.2007 р. між Відповідачем, Стус К.А. та мною був укладений іпотечний договір № ІД123/12-123-123 (з майновим поручителем) від 12.05.2007 р. Відповідно до умов вказаного договору іпотеки, ми з чоловіком передали Відповідачу в наступну іпотеку нерухоме майно – квартиру загальною площею 66,4 кв.м. яка знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Героїв Дніпра, буд. 12, кв. 12 та належить нам на праві приватної власності на підставі свідоцтва про право власності, виданого Придніпровським райвиконкомом 12.09.2005 р.

Даний іпотечний договір посвідчений приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу Веліковою Наталією Анатоліївною та зареєстрований в реєстрі за № 1234/1234.
Крім того між мною та Відповідачем укладений договір поруки № ДП1-123/12-123-123 від 12.05.2007 р. Відповідно до умов вказаного договору я зобов’язувалась перед Відповідачем в повному обсязі солідарно відповідати за виконанням моїм чоловіком Смагло Костянтином Анатолійовичем зобов’язань щодо повернення суми кредиту, сплати процентів за користування кредитом, а також можливих штрафних санкцій, у розмірі та у випадках, передбачених Договором кредиту № 123/12-123-123 від 12.05.2007 р.

12.12.2009 р. в результаті травми органів грудної клітини на території одного із підприємств Черкаського регіону сталася смерть мого чоловіка – Стус Костянтина Анатолійовича, що й підтверджується відповідним свідоцтвом про смерть.

І. Щодо розірвання договору поруки

Враховуючи ті правовідносини, які існують на сьогоднішній день між мною та Відповідачем я вважаю, що укладений договір поруки повинен бути розірваний з наступних підстав.
Відповідно до ст. 652 ЦК України договір може бути змінений або розірваний у разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору. При цьому істотною зміною обставин є така, якщо обставини змінились настільки, що, якби сторони могли це передбачити, вони не уклали б договір, або уклали його на інших умовах.
Частиною 2 зазначеної статті передбачено розірвання договору на вимогу заінтересованої сторони за наявності одночасно таких умов:
- в момент укладення договору сторони виходили з того, що така зміна обставин не настане;
- зміна обставин зумовлена причинами, які заінтересована сторона не могла усунути після їх виникнення при всій турботливості та обачності, які від неї вимагалися;
- виконання договору порушило б співвідношення майнових інтересів і позбавило заінтересовану сторону того, на що вона розраховувала при укладенні договору;
- із суті договору або звичаїв ділового обороту не випливає, що ризик зміни обставин несе заінтересована сторона.

Смерть мого чоловіка зумовлена причинами, які я, як поручитель не могла передбачити та не могла їх усунути. Окрім того під час укладання договору поруки я вважала, що за існуючих на той час обставин матимуть можливість відшкодувати збитки, завдані виконанням зобов’язань перед кредитором, що стало неможливим після смерті боржника.
Договором поруки та кредиту не обумовлено відповідальність поручителя перед кредитором за основним зобов’язанням у випадку смерті боржника.

Слід зазначити, що крім викладених обставин, при наявності кредитного договору та договору поруки поручитель приймає на себе зобов’язання відповідати за виконання кредитного договору за боржника, а також за будь-якого боржника в разі переводу боргу чи смерті боржника, якщо таке зазначено в договорі поруки. В даному випадку я не давала згоди на поручительство за іншого боржника.
На мене, як на поручителя може бути покладено обов’язок щодо належного виконання зобов’язань за кредитним договором у випадку смерті позичальника лише за наявності у позичальника правонаступника, який прийняв спадщину, зареєстрував право власності на отримане спадкове майно та згоди поручителя відповідати за нового боржника, зафіксоване, в тому числі, і в договорі поруки.
У зв’язку із тим, що позичальник помер, його спадщину ніхто не прийняв і я не поручалась за нового боржника, підстави відповідальності за кредитним договором відсутні, а договір поруки підлягає розірванню.
    
Тобто правовідносини, які виникли між мною та Відповідачем, регулюються главою 53 ЦК України, для їх вирішення підлягають застосуванню положення, які містяться в Постанові № 5 Пленуму Вищого Спеціалізованого Суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30.03.2012 р. «Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин» (надалі – Постанова № 5).
За положеннями ч.1 ст. 553 ЦК України за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов’язку.
У разі порушення боржником зобов’язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя (ч.1 ст.554 ЦК України) .
Підстави припинення поруки визначені в ст. 559 ЦК України: припинення забезпеченого нею зобов’язання; зміни зобов’язання без згоди поручителя; кредитор відмовився прийняти належне виконання; у разі переведення боргу на іншу особу, якщо поручитель не поручився за нового боржника; після закінчення строку, встановленого в договорі поруки.
Таким чином, відповідальність поручителя виникає лише у випадку неправомірної поведінки боржника - невиконання ним зобов’язань за кредитним договором. Так як боржник і поручитель несуть солідарну відповідальність перед кредитором, то однією з умов відповідальності поручителя є наявність боржника, який порушив зобов’язання.

За приписом ст.608 ЦК України зобов’язання припиняється смертю боржника, якщо воно є нерозривно пов’язаним з його особою і у зв’язку з цим не може бути виконане іншою особою. З зазначеної правової норми вбачається, що смерть боржника тягне за собою припинення зобов’язання, якщо обов’язок його виконання не переходить в порядку правонаступництва до спадкоємців боржника.
Згідно роз’яснень, які містяться в п.32 Постанови № 5, поручитель приймає на себе зобов’язання відповідати за виконання кредитного договору за боржника, а також за будь-якого боржника у разі переводу боргу чи смерті боржника, якщо таке зазначено у договорі поруки.

Отже, в договорі поруки, відсутня умова щодо моєї відповідальності як поручителя за нового боржника чи то за спадкоємців, чи то за нового боржника у випадку переведення боргу.
Таким чином на поручителя може бути покладено відповідальність за порушення боржником обов’язку щодо виконання зобов’язання за кредитним договором у випадку смерті позичальника лише за наявності у позичальника правонаступника, який прийняв спадщину, та згоди поручителя відповідати за будь-якого нового боржника, зафіксоване в тому числі у договорі поруки.

Слід також зазначити, що у п.5.2. договору поруки вказано, що договір набирає чинності з дати його укладання, але не вказано термін, протягом якого необхідно виконати основне зобов’язання.
Вважаю, що сама по собі умова договору про дію поруки до повного виконання забезпеченого порукою зобов’язання не може розглядатися як установлення строку дії поруки, оскільки це не відповідає вимогам ст. 252 ЦК України, згідно з якими строк визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами. Термін визначається календарною датою або вказівкою на подію, яка має неминуче настати.

Крім цього, укладений договір поруки є тристоронніми: за участю кредитодавця, поручителя та позичальника, хоча з урахуванням статей 553 - 554 ЦК України договір поруки укладається кредитором за зобов’язанням, яке забезпечується порукою, і поручителем. Позичальник не є стороною договору поруки, а являється стороною у зобов’язанні, забезпеченому порукою.

За вказаних обставин вважаю, що підстави для розірвання договору поруки № ДП1-123/12-123-123 є обґрунтованими. Підстави розірвання договору, передбачені ч.2 ст.652 ЦК України, а саме:
• смерть мого чоловіка є трагедією, причини цього я не могла передбачити та не могла усунути;
• під час укладення договору поруки я вважала, що за існуючих на той час обставин  матиму можливість відшкодувати збитки, завдані виконанням зобов’язань перед кредитором, що стало неможливим після смерті боржника;
• Договором поруки та кредитним договором не обумовлено відповідальність поручителя перед кредитором за основним зобов’язанням у випадку смерті боржника.

ІІ Щодо припинення договору іпотеки

У зв’язку зі смертю чоловіка, мною, 12.01.2010 р. було повідомлено Позивача про смерть чоловіка.
12.03.2010 р. я направила листа на адресу Відповідача, в якому просила надати мені письмову інформацію щодо заборгованості мого покійного чоловіка Стус Костянтина Анатолійовича перед Відповідачем за Договором кредиту № 123/12-123-123 від 12.05.2007 р. із зазначенням окремо: простроченої заборгованості за нарахованими процентами, простроченої заборгованості за кредитом, строкової заборгованості за нарахованими процентами, строкової заборгованості за кредитом, пені за порушення строків повернення кредиту та сплати процентів, інших штрафних санкцій.
Тобто своє зобов’язання перед Позивачем, відповідно до ч. 1 ст. 1281 ЦК України я виконала.
Відповідно до ч. 2 ст. 1281 ЦК України кредитору спадкодавця належить протягом шести місяців з дня, коли він дізнався або міг дізнатися про відкриття спадщини, пред'явити свої вимоги до спадкоємців, які прийняли спадщину.
Відповідач на мою адресу не направляв жодної вимоги про погашення заборгованості по кредитному договору після пропуску шестимісячного строку.
Відповідно до ч. 4 ст. 1281 ЦК України, кредитор спадкодавця, який не пред'явив вимоги до спадкоємців, які прийняли спадщину, у строки, встановлені частиною другою і третьою цієї статті, позбавляється права вимоги.

Статтею 12 ЗУ «Про іпотеку» передбачено, що у разі порушення іпотекодавцем обов'язків, встановлених іпотечним договором, іпотекодержатель має право вимагати дострокового виконання основного зобов'язання, а в разі його невиконання - звернути стягнення на предмет іпотеки. Відповідач не ставив перед судом питання про стягнення заборгованості по кредитному договору.
Відповідно до ст. 572 ЦК України в силу застави кредитор має право у разі невиконання боржником зобов'язання, забезпеченою заставою, одержати задоволення за рахунок заставленого майна.
Частиною 1 ст. 575 ЦК України передбачено, що іпотека є застава нерухомого майна.
Частиною 1 ст. 593 ЦК України передбачено, що право застави припиняється у разі припинення зобов'язання, забезпеченого заставою.

Статтею 28 ЗУ «Про заставу» передбачено, що застава припиняється з припиненням забезпеченого заставою зобов'язання.
Частиною 4 ст. 25 ЦК України передбачено, що цивільна правоздатність фізичної особи припиняється у момент її смерті.
Дія кредитного договору, відповідно до законодавства України, припинена після смерті Позичальника, оскільки Кредитор не має права нараховувати після такої події ніяких платежів: відсотків, пені, штрафів, тощо.

Таким чином, втративши право на вимогу до спадкоємця про виконання зобов'язань за кредитним договором, банк автоматично втратив право на подачу позову про стягнення на предмет іпотеки.
Законодавством передбачено, що спадкоємці зобов'язані задовольнити вимоги кредитора, але в межах вартості майна, одержаного у спадщину, як випливає із змісту ч. 2 ст. 1282 ЦК України.
Пунктом 1.2. Договору іпотеки від 21.05.2007 р., вартість спірної квартири встановлена в розмірі 252 500,00 грн.
Я не отримувала у спадщину нерухоме майно право на яке підлягає державній реєстрації, а тому фактично звернення стягнення на майно не може й відбуватися.

Відповідно до ст. ст. 1216, 1218 ЦК України спадкуванням є перехід прав та обов'язків від фізичної особи, яка померла, до інших осіб. До складу спадщини входять усі права та обов'язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті. За змістом зазначених норм у разі смерті фізичної особи, боржника за зобов'язанням у правовідносинах, що допускають правонаступництво в порядку спадкування, обов'язки померлої особи за загальним правилом переходять до іншої особи - її спадкоємця. Таким чином, відбувається передбачена законом заміна боржника за зобов'язанням.

Відповідно до ст. 523 ЦК України порука або застава, встановлена іншою особою, припиняється після заміни боржника, якщо поручитель або заставодавець не погодився забезпечувати виконання зобов'язання новим боржником.
Верховний суд України в узагальненні судової практики розгляду цивільних справ, які виникають з кредитних правовідносин від 07.10.2010 року встановив, що у разі смерті боржника за основним зобов'язанням, яке забезпечене договором поруки, за наявності правонаступника, який прийняв спадщину, необхідна згода поручителя відповідати за нового боржника, якщо договір поруки не містить як умову згоду поручителя відповідати за виконання зобов'язання перед будь-яким новим боржником у випадку переводу боргу за основним зобов'язанням.
Відповідно до ст. 607 ЦК України - зобов'язання припиняється неможливістю його виконання у зв'язку з обставиною, за яку жодна із сторін не відповідає.
Статтею 608 ЦК України передбачено, що - зобов'язання припиняється смертю боржника, якщо воно є нерозривно пов'язаним з його особою і у зв'язку з цим не може бути виконане іншою особою.
Постановою № 5 передбачено, що положеннями статті 1282 ЦК спадкоємці боржника за умови прийняття спадщини є боржниками перед кредитором у межах вартості майна, одержаного у спадщину.

Згідно зі ст. 23 Закону України «Про іпотеку» та п. 36 Постанови № 5, у разі переходу права власності на предмет іпотеки від іпотекодавця до іншої особи, у тому числі в порядку спадкування, іпотека є дійсною для набувача відповідного нерухомого майна. Особа, до якої перейшло право власності на предмет іпотеки, набуває статусу іпотекодавця і має всі його права і несе всі його обов'язки за іпотечним договором у тому обсязі і на тих же умовах, що існували до набуття ним права власності на предмет іпотеки. Якщо право власності на предмет іпотеки переходить до спадкоємця фізичної особи - іпотекодавця, такий спадкоємець не несе відповідальності перед іпотекодержателем за виконання основного зобов'язання, але в разі його порушення боржником він відповідає за задоволення вимог іпотекодержателя в межах вартості предмета іпотеки.
Оскільки зобов'язання мого колишнього чоловіка, забезпечені іпотекою, тому вимоги ст. 1281 ЦК України до даних правовідносин не можуть бути застосовані.
Разом з тим, згідно ст. 346 ЦК України право власності припиняється у разі смерті власника. З урахуванням положення статті 1282 ЦК спадкоємці боржника за умови прийняття спадщини є боржниками перед кредитором у межах вартості майна, одержаного у спадщину та зобов'язані задовольнити вимоги кредитора повністю, але в межах вартості майна, одержаного у спадщину. Кожен із спадкоємців зобов'язаний задовольнити вимоги кредитора особисто, у розмірі, який відповідає його частці у спадщині.
Частина 2 ст. 1299 ЦК України передбачає, що право власності на нерухоме майно виникає у спадкоємця з моменту державної реєстрації цього майна.
Фактично право власності на квартиру, що є предметом іпотеки не зареєстроване за мною.

Враховуючи все вищевикладене та у відповідності до вимог чинного законодавства України,
Прошу:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та задовольнити її.

2. Розірвати Договір поруки №ДП1-123/12-123-123 від 12.05.2007 р., що укладений  між ПАТ «Укрсоцбанк» та Стус Світланою Миколаївною (ІПН 1234567890), за яким поручитель зобов’язався відповідати за виконання зобов’язань Стус Костянтина Анатолійовича по кредитному договору №123/12-123-123 від 12.05.2007 р.

3. Визнати іпотечний договір від 12.12.2007 р. № ІД123/12-123-123 укладений між ПАТ «Укрсоцбанк» та Стус Костянтином Анатолійовичем, стус Світланою Миколаївною на квартиру № 12, загальною площею 66,4 кв.м., що знаходиться у м. Черкаси, по вул. Героїв Дніпра, буд. 12, таким, що втратив чинність.

4. Виключити з Державного реєстру іпотек реєстраційний номер № 123456 від 12.05.2007 р. про реєстрацію договору іпотеки від 12.05.2007 р. № ІД123/12-123-123 укладеного між ПАТ «Укрсоцбанк» та Стус Костянтином Анатолійовичем, Стус Світланою Миколаївною на квартиру № 12, загальною площею 66,4 кв.м., що знаходиться у м. Черкаси, по вул. Героїв Дніпра, буд. 12.

5.    Виключити з Державного реєстру заборон на відчуження майна - квартири № 12, загальною площею 66,4 кв.м., що знаходиться у м. Черкаси, по вул. Героїв Дніпра, буд. 12.


Додатки:
1. Копія паспортних даних та ІПН Позивача;
2. Копія іпотечного договору № ІД123/12-123-123 від 12.05.2007 р.;
3. Копія договору кредиту №123/12-123-123 від 12.05.2007 р.;
4. Копія договору поруки № ДП1-123/12-123-123;
5. Копія свідоцтва про смерть від 12.12.2009 р. серія 1-СР № 123456;
6. Копія витягу про реєстрацію у Державному реєстрі іпотек від 12.05.2007 р.;
7. Копія листа Стус С.М. до Відповідача від 12.03.2010 р.;
8. Копія відповіді Відповідача від 12.03.2010 р. за № 12-123/12;
9. Примірник позовної заяви з додатками для Відповідача;
10.  Докази оплати судового збору.


«____»_______________2014 р.                              ______________ С.М.Стус


Примітка до позовної заяви про припинення договорів:

1. Не зможете доповісти усно зміст будь-якого документу - зачитайте його.

Banner - CTA V1

Back to top