Banner - CTA V2

до Придніпровського районного суду м. Черкаси
19800, Черкаська область, смт. Драбів, вул. Шевченка, 13
Позивач:   Бах Ганна Олександрівна
 місцепроживання:
м. Черкаси, вул. Руставі, б. 1, кв. 19
тел.: (093) 660-42-38
Відповідач 1:    Кредитна спілка «Фінанс»
місцезнаходження:
18000, м. Черкаси, бул., Шевченка, 26, оф.5
р/р 2100001003310, МФО 105466 в ЧФ ВАТ
«Кредобанк» код ЗКПО 312090700
Відповідач 2:   Бах Максим Андрійович
ІПН. 1234567890; 21.01.1978 р.н.
місце реєстрації:
м. Черкаси, вул. Вербовецького, 5 кв. 5

Ціна позову: немайновий спір
Судовий збір: 114,71 грн.
Критерії підсудності: ч. 1 ст. 113 ЦПК України

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про визнання договору поруки недійсним

Я, Бах Ганна Олександрівна (надалі - Позивач), з 21.04.2000 року перебуваю у шлюбі з Бахом Максимом Андрійовичем (надалі – Відповідач 2), про що свідчить Свідоцтво про шлюб, видане 21.04.2000 р. за № 123456.
28.05.2013 р. мені стало відомо, що 02.04.2008 р. було укладено Договір поруки № 6, у відповідності до якого Відповідач 2 поручився перед Кредитною спілкою «Фінанс» (надалі – Відповідач 2) за Коваля Павла Миколайовича по Кредитного договору № 1575С від 02.04.2008 р.
Вказана інформація стала відома мені 28.05.2013 р., коли при примусовому виконанні виконавчого листа № 2-1234/11 виданого 10.11.2011 р. Соснівським районним судом м. Черкаси про стягнення з Баха Максима Андрійовича на користь КС «Фінанс» боргу було складено акт опису та арешту майна, до якого були включені об’єкти майна, що є моєю особистою приватною власністю. Після даних обставин, між мною та Відповідачем 2 відбулась розмова під час якої Відповідач 2 розповів мені про всі обставини та надав відповідні документи, у відповідності до яких останній поручився відповідати за зобов’язаннями Коваляа Павла Миколайовича перед Кредитною спілкою «Фінанс», які випливають із кредитного договору № 1575С від 02.04.2008 р.
Вказаним договором поруки мені фактично завдано шкоди. У момент підписання договору поруки Відповідачами, мені не був наданий на узгодження сам договір поруки, а тому я не могла знати про існування цього договору.
Вважаю, що вказаний договір поруки підлягає визнанню недійсним з огляду на наступне.
Відповідно до ч. 2 ст. 65 СК України «При укладенні договорів одним із подружжя вважається, що він діє за згодою другого з подружжя. Дружина, чоловік має право на звернення до суду з позовом про визнання договору недійсним як такого, що укладений другим із подружжя без її, його згоди, якщо цей договір виходить за межі дрібного побутового».
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 31 ЦК України «Правочин вважається дрібним побутовим, якщо він задовольняє побутові потреби особи, відповідає її фізичному, духовному чи соціальному розвитку та стосується предмета, який має невисоку вартість».
Слід зазначити, що Договір поруки за своєю суттю не є дрібним побутовим, має високу вартість (15000 грн.), а тому не може вважатися дрібним побутовим.
Я не надавала згоди на укладення Баху Максиму Андрійовичу договору поруки, мені не було відомо про те, що такий договір поруки Відповідачем 2 взагалі було укладено, а тому вказаний договір поруки підлягає визнанню недійсним.


Відповідно до п. 3.2. Договору поруки Відповідач 2 та Коваль Павло Миколайович несуть солідарну відповідальність перед Відповідачем 1, у повному обсязі за своєчасне та повне виконання зобов’язань Ковалем Павлом Миколайовичем за кредитним договором, укладеним між останнім та Відповідачем 1.
Пунктом 3.4. Договору поруки передбачено, що якщо Відповідач 2 не виконує свої обов’язки за цим договором протягом п’яти робочих днів з дня одержання від Відповідача 1 повідомлення, то він додатково сплачує Відповідачу неустойку в розмірі 1 % в день від простроченої суми (загальної суми боргу), а також сплачує Відповідачу 1 збитки спричинені таким невиконанням.
В даному випадку Відповідач 1 вимагає від Відповідача 2 погасити заборгованість за кредитним договором, тобто виконати грошові зобов’язання за рахунок власних грошових коштів.
Отже, на сьогодні істотно порушені мої майнові права, сім'ї в цілому, у тому числі права на достатній життєвий рівень, на власність, на житло. Згідно ст. 41 Конституції України, ч.1 ст. 321 ЦК України «право власності є непорушним, ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні».


Згідно ч.1 ст. 215 ЦК України «підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною вимог, які встановлені ч.1,3-5,6 ст. 203 ЦК України».
Частина 1 ст. 203 ЦК України вказує, «що зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також моральним засадам суспільства».
Відповідно до ч. 3 ст. 368 ЦК України, ст. 60 СК України «майно, набуте подружжям за час шлюбу, належать їм на праві спільної сумісної власності».
Згідно зі ч.2 ст. 369 ЦК України, ч.1 ст. 65 СК України «розпорядження майном, що є у спільній сумісній власності, здійснюється за згодою всіх співвласників».
Відповідно до ст. 61 СК України «Об'єктами права спільної сумісної власності подружжя є будь-яке майно, за винятком виключеного з цивільного обороту, а також заробітна плата, пенсія, стипендія, інші доходи, одержані одним із подружжя».
Таким чином, юридичним наслідком Договору поруки в даному випадку є розпорядження майном, яке є спільною сумісною власністю. Тобто гроші, відповідно до визначення чинного законодавства (ст.ст. 177, 190 ЦК України, ст. 139 ГК України) є майном, про що також зазначено у ст. 2 ЗУ «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень».
Виходячи з викладеного вище Договір поруки фактично створює обов’язки не лише для Відповідача 2, а й для мене, оскільки для погашення заборгованості перед Відповідачем 1, останній має право звернути стягнення на майно Поручителя – Баха Максима Андрійовича. 


Крім того, аналогічні норми містяться у ч. 4 ст. 369 ЦК України, якою передбачено, що «правочин щодо розпорядження спільним майном, вчинений одним із співвласників, може бути визнаний судом недійсним за позовом іншого співвласника у разі відсутності у співвласника, який вчинив правочин, необхідних повноважень».
За таких обставин виходить, що я не надавала Відповідачу жодних повноважень на укладення будь-яких правочинів, юридичним наслідком яких є розпорядження спільним майном. Договір поруки взагалі не містить жодного застереження щодо надання будь-якої згоди іншого з подружжя поручителя, тобто моєї, на укладання такого договору Відповідачем 2 із Відповідачем 1.
Одночасно вважаю за необхідне заявити клопотання про вжиття заходів забезпечення цивільного позову шляхом заборони Кредитній спілці «Фінансовий союз» вчиняти будь-яких заходів, спрямованих на стягнення з Баха Максима Андрійовича майна за договором поруки № 6 від 02.04.2008 р. оскільки невжиття таких заходів може ускладнити в подальшому виконання можливого рішення суду про визнання вказаного договору поруки недійсним.
Крім того, відповідно до п. 5 постанови Пленуму Верховного Суду України за № 20 від 22.12.1995 року «Про судову практику у справах за позовами про захист права приватної власності» «розглядаючи позови, пов'язані з спільною власністю громадян, суди повинні  виходити з того, що відповідно до чинного законодавства спільною сумісною власністю є майно, нажите подружжям за час шлюбу. Частка учасника спільної сумісної власності визначається при поділі майна, вид частки з спільного майна, зверненні стягнення на майно учасника спільної власності його боргами, відкритті після нього спадщини».
Оскільки договір поруки, який виходить за межі дрібного побутового, був укладений без моєї згоди, а сама угода істотно порушує права подружжя (зокрема майнові) та нашої сім'ї, законні права та охоронювані законом інтереси та може призвести до збитків у майбутньому за обставин викладених вище, такий правочин суперечить цивільному та сімейному законодавству, що є підставою для визнання його недійсним.

Виходячи з викладеного вище та у відповідності до ст. 41 Конституції України, до ст. ст. 3, 18, 59, 60, 61, 63, 65, 73 СК України; ст.ст. 16, 31, 203, 215, 321, 368, 369, 371 ЦК України; ст. ст. 110, 113, 119-122, 137, 151-153 ЦПК України,

ПРОШУ

    1.  Прийняти позовну заяву та задовольнити її;

    1.  Визнати Договір поруки № 6 від 02.04.2008 р. – недійсним;

    1.  Вжити заходів забезпечення цивільного позову шляхом заборони Кредитній спілці «Фінанс» вчиняти будь-яких заходів, спрямованих на стягнення з Баха Максима Андрійовича майна за договором поруки № 6 від 25.04.2008р.

    1.  Стягнути із Відповідачів на мою користь суму сплачених мною судових витрат.

    1.  Про день слухання справи повідомити сторони та третю особу викликавши їх у судове засідання.


Додатки:
1.    Копія свідоцтва про шлюб;
2.    Копія Договору поруки № 6 від 02.04.2008 р.;
3.    Копія паспорта та ідентифікаційного номеру Позивача;
4.    Копія паспорта та ідентифікаційного номеру Відповідача 2;
5.    Примірники позовної заяви із додатками для Відповідачів по справі;
6.    Документ, що свідчить про сплату судового збору.


«___»_____________2013 р.                          ______________Г.О.Бах

 

Примітка до позовної заяви про визнання договору поруки недіійсним:

1. Знайдіть дійсні підстави. Викладіть обставини справи, додайте відповідні докази та даний рецепт спрацює чяк ніколи, і Ваша Позовна заява про визнання договору поруки недійсним буде задоволена.

Banner - CTA V1

Back to top