Banner - CTA V2

 Зразок документу (позовна заява в суд)

до Придніпровсього районного суду м. Черкаси
18000, м. Черкаси, вул. Гоголя, 316

 

ПОЗИВАЧ:                                             Хрущ Тамара Миколаївна
місце проживання:
18029, м. Черкаси, вул. Гагаріна, буд. 123, кв. 13,
тел.: (093) 660-42-38

 

ВІДПОВІДАЧ: Управління праці та соціального захисту населення
Придніпровської районної у м. Черкаси ради
місце знаходження:
18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307

 


ПОЗОВНА ЗАЯВА
про визнання неправомірною відмову щодо перерахунку допомоги на дитину до досягнення нею трирічного віку і зобов’язання вчинити певні дії

Я, Хрущ Тамара Миколаївна, 01.03.1983 р.н., являюсь матір’ю Хрущ Марії Олександрівни, 12.05.2010 р. н. 
До вагітності і пологів я працювала лікарем Черкаської міської поліклініки № 4.
У зв’язку з народженням дитини мені за місцем роботи було надано відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
16.06.2010 р. мені, як застрахованій особі, Управлінням праці та соціального захисту населення Придніпровської районної у м. Черкаси ради (Відповідач) було призначено допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку на підставі ст. 43 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням», якою встановлено, що допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається застрахованій особі у розмірі, не меншому розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом. Однак, розміри, в яких відповідачем виплачується мені вказана допомога, є значно меншими, ніж ті, що передбачені чинним законодавством.


З даного приводу я зверталася до відповідача із заявою про перерахунок допомоги, однак отримала необґрунтовану відмову в перерахунку. Із даною відмовою я не погоджуюся, виходячи з наступного.
Обмеження розміру вказаної допомоги Законами України «Про Державний бюджет на 2007 рік», «Про Державний бюджет на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України», «Про Державний бюджет на 2009 рік», «Про Державний бюджет на 2010 рік» є порушенням конституційних прав громадян.
Відповідно до статті 46 Конституції України, громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом.
Це право гарантується загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення; створенням мережі державних, комунальних, приватних закладів для догляду за непрацездатними.
Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом.
Також, статтею 22 Конституції України передбачено, що права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними.
Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.
При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.
Аналогічні роз’яснення містяться у постанові Пленуму Верховного суду України № 8 від 13.06.2007 р. «Про незалежність судової влади», в якій звернуто увагу на те, що відповідно до статей 8, 22 Конституції України не підлягають застосуванню судами закони та інші нормативно-правові акти, якими скасовуються конституційні права і свободи людини та громадянина, а також нові закони, які звужують зміст і обсяг встановлених Конституцією України і чинними законами прав і свобод.
Окрім того, встановлений частиною другою статті 95 Конституції України, частиною другою статті 38 Бюджетного кодексу України перелік правовідносин, які регулюються Законом про Державний бюджет України, є вичерпними, а тому цей закон не може скасовувати чи змінювати обсяг прав і обов’язків, пільг, компенсацій і гарантій, передбачених іншими законами України, зокрема, Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням», а також Законом України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми».
Частиною 6 статті 9 КАС України передбачено, якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що встановлені законом, то застосовуються правила міжнародного договору.
Відповідно до статті 26 Конвенції про права дитини, ратифікованої Постановою Верховної Ради України № 789-XII від 27.02.1991 р., держави-учасниці визнають за кожною дитиною право користуватися благами соціального забезпечення, включаючи соціальне страхування, і вживають необхідних заходів щодо досягнення повного здійснення цього права згідно з їх національним законодавством.
Стаття 27 Конвенції передбачає, що держави-учасниці визнають право кожної дитини на рівень життя, необхідний для фізичного, розумового, духовного, морального і соціального розвитку дитини.
Відповідно до статті 1 Закону України «Про прожитковий мінімум», Прожитковий мінімум - вартісна величина достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження його здоров'я набору продуктів харчування (далі - набір продуктів харчування), а також мінімального набору непродовольчих товарів (далі - набір непродовольчих товарів) та мінімального набору послуг (далі - набір послуг), необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості.

 

Статтею 2 зазначеного Закону встановлено, що прожитковий мінімум застосовується, зокрема, для:
• встановлення розмірів мінімальної заробітної плати та мінімальної пенсії за віком, визначення розмірів соціальної допомоги, допомоги сім'ям з дітьми, допомоги по безробіттю, а також стипендій та інших соціальних виплат, виходячи з вимог Конституції України та законів України;
• визначення права на призначення соціальної допомоги;
• визначення державних соціальних гарантій і стандартів обслуговування та забезпечення в галузях охорони здоров’я, освіти, соціального обслуговування та інших.

Конституційний Суд України в своєму рішенні від 9 липня 2007 року
№ 6-рп/2007 вказав, що зупинення законом України про Держбюджет України дії інших законів України щодо надання пільг і гарантій, компенсацій, внесення змін до інших законів України, встановлення іншого (додаткового) правового регулювання відносин, ніж передбачено Законами України, не відповідає ст. ст. 1, ч. 2 ст. 3, 6, ч. 2 ст. 8, ч. 2 ст. 19, 21, 22, п. 1 ч. 2 ст. 92, ч. 1-3 ст. 95 Конституції України, а також, що Верховна Рада України не повноважна при прийнятті Закону про Держбюджет України включати до нього положення про внесення змін до чинних Законів України, зупиняти дію окремих законів України та/або будь-яким чином змінювати визначене іншими законами України правове регулювання суспільних відносин.

Також, вказаним рішенням положення Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» щодо допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку визнані неконституційними.
Згідно вказаного Рішення Конституційного Суду України від 09.07.2007 р., положення статті 71 Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» визнані неконституційними та втратили чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України цього Рішення.
У вказаному рішенні зазначено, що зупинення дії положень законів, якими визначено права і свободи громадян, їх зміст та обсяг, є обмеженням прав і свобод і може мати місце лише у випадках, передбачених Основним Законом України. У статті 64 Конституції України вичерпно визначено такі випадки, а саме передбачено, що в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод людини із зазначенням строку дії цих обмежень, та визначено ряд прав і свобод, які не можуть бути обмежені за жодних обставин.
Внаслідок зупинення на певний час дії чинних законів України, якими встановлено пільги, компенсації чи інші форми соціальних гарантій, відбувається фактичне зниження життєвого рівня громадян, який не може бути нижчим від встановленого законом прожиткового мінімуму (частина третя статті 46 Конституції України), та порушується гарантоване у статті 48 Конституції України право кожного на достатній життєвий рівень.
Звернути увагу Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України на необхідність додержання положень статей 1, 3, 6, 8, 19, 22, 95, 96 Конституції України, статей 4, 27, частини другої статті 38 Бюджетного кодексу України при підготовці, прийнятті та введенні в дію закону про Державний бюджет України.
Рішення Конституційного Суду України у цій справі має преюдиціальне значення для судів загальної юрисдикції при розгляді ними позовів у зв’язку з правовідносинами, які виникли внаслідок дії положень статей зазначених законів, що визнані неконституційними.


Відповідно до ч. 2 ст. 152 Конституції України, закони, інші правові акти або їх окремі положення, що визнані неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України рішення про їх неконституційність.
Всупереч вказаному рішенню Конституційного Суду України, Верховною Радою України Законом України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» суттєво обмежено соціальні права громадян, зокрема, встановлено розмір соціальної допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, який є нижчим за прожитковий мінімум для дітей віком до шести років.
Рішенням Конституційного суду України від 22.05.2008 р. № 10-рп/2008 визнані неконституційними зміни, внесені п.п. 12 п. 25 розд. ІІ Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України», згідно яких було виключено ст. 43 із Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням». Таким чином, з 22.05.2008 р. відновлено дію статті 43 вказаного Закону, яка передбачає, що допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається застрахованій особі у розмірі, не меншому від прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років.
Відповідно до ст. 15 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» в редакції 2001 року) допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається у розмірі встановленого законом прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років.
Положення п. 14 ст. 71 Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» було зупинено дію ч. 1 ст. 15 , п. 3 Розділу VІІІ Прикінцевих положень Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми». Абзац 3 ст. 56 Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» встановлено допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку у розмірі, що дорівнює різниці між 50 відсотками прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 90 гривень для незастрахованих осіб та не менше 23 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 

Поняття застрахованої особи визначено статтею цього ж Закону, за змістом якої застрахована особа є найманим працівником – фізичною особою, яка працює за трудовим договором (контрактом) на підприємстві, в установі, організації незалежно від форм власності, виду діяльності та господарювання або у фізичної особи. Оскільки я до пологів і вагітності офіційно працювала, то я є застрахованою особою в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування і маю право на отримання допомоги по догляду за дитиною у розмірі прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років, починаючи з дня призначення допомоги.
Таким чином, загальна сума недоплати мені допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку становить різницю між розміром прожиткового мінімуму для дитини віком до 6 років, встановленого на відповідні періоди (з 10.08.2008 р. по 31.07.2010 р.) та фактично виплаченими розмірами допомоги.
На підставі викладеного та відповідно до статті 26 Конвенції про права дитини, ч. 2 ст. 152 Конституції України, Законами України «Про Державний бюджет України на 2007 рік», «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України», «Про Державний бюджет України на 2009 рік», «Про Державний бюджет України на 2010 рік», «Про Державний бюджет України на 2011 рік», «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням», статей 17, 100, 102, 104, 106 КАС України,-

 

ПРОШУ:

 

1. Прийняти мою позовну заяву до розгляду та задовільнити її.;
2. Розглядати справу відповідно до статті 183-2 Кодексу адміністративного судочинства в скороченому провадженні.;
3. Стягнути з управління праці та соціального захисту населення Придніпровської районної у м. Черкаси ради на мою користь, Хрущ Тамари Миколаївни недоплачену суму допомоги при народженні дитини в розмірі 5094,20 грн. (п’ять тисяч дев’яносто чотири гривні 20 коп.).;
4. Стягнути з управління праці та соціального захисту населення Придніпровської районної у м. Черкаси ради на мою користь, Хрущ Тамари Миколаївни  недоплачену допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку за період з 10.04.2010 року по 24.05.2011 рік в розмірі 8635,00 грн. (вісім тисяч шістсот тридцять п’ять гривень 00 коп.). 
5. Зобов'язати управління праці та соціального захисту населення Придніпровської районної у м. Черкаси ради призначити мені, Хрущ Тамари Миколаївни, відповідно до ст. 15 Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» щомісячну допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, з 01 червня 2011 року у розмірах, які дорівнюють прожитковому мінімуму для дітей віком до 6 років, з наступним підвищенням щомісяця, року, підвищення розміру прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, до закінчення строку передбаченої законом виплати.
6. Звернути до негайного виконання рішення суду за моїм позовом до управління праці та соціального захисту населення Придніпровської районної у м. Черкаси ради про відмову щодо перерахунку допомоги на дитину до досягнення нею трирічного віку і зобов’язання вчинити певні дії.

 


ДОДАТКИ:
1. Копія паспорта.
2. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
3. Копії свідоцтва про народження дитини.
4. Копія свідоцтва про одруження.
5. Копія заяви від 03.02.2011р.
6. Копія відповіді УПтаСЗН Придніпровської районної у м. Черкаси ради.
7. Квитанції про сплату державного мита.
8. Примірник позовної заяви з додатками для Відповідача.

 


«___» ________ 2011 року Т.М.Хрущ

Banner - CTA V1

Back to top