Banner - CTA V2

Товариству з обмеженою відповідальністю «_________________»
(код за ЄДРПОУ _________),
нова назва
Товариство з обмеженою відповідальністю «______»
(код за ЄДРПОУ __________)

адреса реєстрації:

______________________________________

 

ПІП,
адреса реєстрації: ______

 

Повідомлення
про продаж предмета іпотеки третій особі-покупцеві
шляхом укладання договору купівлі-продажу
у порядку ст. 38 Закону «Про іпотеку»

Повідомляю, що 06.06.2018 р. між Публічним акціонерним товариством «Дельта Банк», та мною, ______укладено наступні договори: Договір купівлі-продажу майнових прав від 06.06.2018 року за Кредитним договором № _____ від 03.03.2008 року та Договір відступлення права вимоги за іпотечним договором від 29.02.2008 року, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Мельником Р.П. 06.06.2018 року за реєстровим № __. Вище зазначені договори укладалися Сторонами у відповідності до Протоколу електронних торгів №_____ від 25.05.2018 року, де активом (складом) лоту є: право вимоги за кредитним договором № _____від 03.03.2008 року та забезпечення – адміністративний будинок та склади, загальною площею 2 154,1 кв.м. за адресою: _____

Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» в свій час набуло право вимоги згідно договору купівлі-продажу прав вимоги від 27.09.2013 року, що був укладений з ВАТ «Кредитпромбанк».

Відповідно до п. 2.2. Договору відступлення права вимоги за іпотечним договором від 29.02.2008 року – до Нового Іпотекодержателя переходять всі без винятку права та обов’язки Первісного Іпотекодержателя, передбачені чинним законодавством України та договором іпотеки.

Отже, внаслідок укладення вказаних договорів відбулася заміна кредитора, а саме я, _____набув статусу нового кредитора/стягувача за договором № _____від 03.03.2008 року, позичальником згідно якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «_____.

В забезпечення виконання зобов’язань за вищевказаним кредитним договором згідно п.2.9 цього договору Вами було передано в іпотеку 29.02.2008 року нерухоме майно, а саме: адміністративний будинок та склади, загальною площею 2 154,1 кв.м. за адресою: _____ Відповідно до умов кредитного договору (п. п. 4.3., 4.4, 4.8.) Ви взяли на себе зобов’язання забезпечувати повернення кредиту, відсотків за його використання, а також сплати штрафних санкцій у разі невиконання кредитних зобов’язань у визначений термін. Порушуючи виконання умов п. п. 4.3., 4.4, 4.8. Договору кредиту в односторонньому порядку, всупереч ст. 526, 530, 629 ЦК України, Вами припинено повертати основну суму кредиту та сплачувати відсотки за користування кредитом, тим самим порушивши норми ст. 1054 ЦК України, згідно з якою позичальник зобов’язаний повернути кредит та сплатити відсотки, а також норми ст. 1049 ЦК України, відповідно до якої позичальник зобов’язаний повернути позику в строк та в порядку, встановленому договором.

Станом на 06.05.2018 року сума заборгованості за Договором кредиту складає 1 548 453,11 грн.

Відповідно п. 3.2. Іпотечного договору у разі невиконання або неналежного виконання Іпотекодавцем зобов’язань за Договором кредиту Іпотекодержатель має право задовольнити свої забезпечені іпотекою вимоги шляхом звернення стягнення на Предмет іпотеки. Відповідно розділу 4 «Звернення стягнення на предмет іпотеки» Іпотечного договору Іпотекодержатель за своїм вибором звертає стягнення на предмет іпотеки, одним із таких способів:
набуває право власності на майно;
від свого імені продає третім особам;
дає Іпотекодавцю згоду на реалізацію Майна третім особам.

Також, відповідно п. 4.4 та 4.5 Іпотечного договору Іпотекодержатель може звернути стягнення на заставлене нерухоме майно шляхом вчиненя виконавчого напису в нотаріуса, або звернутися до суду за захистом своїх порушених прав.

Вимоги в частині звернення стягнення та реалізації предмета іпотеки ґрунтуються на положеннях Закону України «Про іпотеку».
Відповідно до ст. 33 Закону України «Про іпотеку» у разі невиконання або неналежного виконання боржником основного зобов’язання іпотекодержатель, вправі задовольнити свої вимоги за основним зобов’язанням шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки.

Іпотекодержатель має право вибрати декілька способів стягнення, які не призводить до подвійного стягнення, оскільки відповідно до Постанови Верховного Суду України (справа 6-1080цс15), Тому задоволення вимог за дійсним основним зобов’язанням одночасно зі зверненням стягнення на предмет іпотеки не зумовлює подвійного стягнення за основним зобов’язанням, оскільки домовленість сторін про його заміну забезпечувальним зобов’язанням відсутня.

Відповідно до ст. 38 Закону України “Про іпотеку”, якщо рішення суду або договір про задоволення вимог іпотекодержателя (відповідне застереження в іпотечному договорі) передбачає право іпотекодержателя на продаж предмета іпотеки будь-якій особі-покупцеві, іпотекодержатель зобов’язаний за 30 днів до укладення договору купівлі-продажу письмово повідомити іпотекодавця та всіх осіб, які мають зареєстровані у встановленому законом порядку права чи вимоги на предмет іпотеки, про свій намір укласти цей договір.

Підсумуючи викладене, повідомляємо ТОВ _________, що ______2018 року буде укладений договір купівлі-продажу предмета іпотеки третій особі, а саме: _____
Укладення договору купівлі-продажу предмета іпотеки відбудеться в строк, відповідно до ч.2 ст.38 Закону України “Про іпотеку”. Вказане повідомлення направляється на адресу ТОВ «_______»____________________________________, відповідно до даних про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

У випадку наміру придбати вами адміністративний будинок та склади (предмет іпотеки), загальною площею 2 154,1 кв.м. за адресою: ________, відповідно вимог статті 38 ЗУ “Про іпотеку”, вам необхідно на протязі 30 днів письмово повідомити цінним листом іпотекодержателя про свій намір купити предмет іпотеки за адресою: _____________________________-

У випадку, якщо Ви не повідомите про наміру придбати предмет іпотеки, іпотекодержатель вправі продати предмет іпотеки та укласти договор купівлі-продажу від свого імені, на підставі іпотечного договору, який містить застереження про задоволення вимог іпотекодержателя, що передбачає право іпотекодержателя на продаж предмета іпотеки, без необхідності отримання для цього будь-якого окремого уповноваження іпотекодавця, відповідно до ст.38 Закону України «Про іпотеку».

Окремо повідомляємо, що Ви маєте право виконати основне зобов’язання протягом тридцятиденного строку. Станом на 06.05.2018 року сума заборгованості за Договором кредиту складає 1 548 453,11 грн. Вказані кошти необхідно перевести на наступні реквізити:__________________________________________.

Ціна продажу (оцінка предмету іпотеки) за адресою: _______________ складає:_________________________________________.

Додаток:
1. Повідомлення про зміну кредитора (при необхідності);
2. Договір купівлі-продажу майнових прав за кредитним договором № ________
3. Договір відступлення прав вимоги за іпотечним договором;

 

Новий кредитор ___________ _____2018

 

 

 

 

 

Banner - CTA V1

Back to top