Banner - CTA V2

АКТ

передачі матеріальних цінностей однією

матеріальною особою іншій

12.10.2020                               м.Київ                                            №7

 

Підстава: наказ по університету від 01.06.2019 № 62

Складений комісією:

Голова комісії – начальник кафедри Ткачук О.Ф.

члени комісії – старший лаборант кафедри Міщенко К.К

викладачі – Олежко О.О., Зайчук Р. .Л. Присутні: начальник Господарчої служби Королюк В.М.

12.09.2019 комісія перевірила наявність матеріальних цінностей у кабінеті № 414 й передала лаборанту кафедри адміністративної діяльності Дацюк К.О. такі матеріальні цінності:

– комп'ютер – один,

– принтер – один,

– стільці – чотири,

– столи – два.

Акт складено у трьох примірниках: перший – бухгалтерії; другий – для кафедри; третій - для факультету.

Голова комісії    (підпис)    О.Ф.Ткачук

Члени комісії:

(підпис)  Р.Л.Зайчу

(підпис)  О.О.Олежко

(підпис)  К.К.Міщенко

З нашими реально виграними судовими справами (з відсканованими рішеннями суду), ви можете ознайомитись за посиланням: Виграні справи

Примітки до Акту:

Акт - документ правової чинності, складений однією або кількома особами, що підтверджує будь-які встановлені факти або події.

Акти бувають законодавчі та адміністративні. Вони можуть мати різне призначення. Деякі адміністративні акти служать бухгалтерськими документами, інші складаються залежно від характеру подій, зміни керівництва тощо.

Складання актів доручається комісіям, які затверджуються або наказами керівництва, або розпорядчими документами вищих організацій. Часто акти складаються постійно діючими експертними комісіями.

Текст акта складається з двох частин: вступної та констатуючої.

У вступній частині вказуються підстави для складання акта, зазначаються ті особи, які його складали, а також ті, хто був присутній при його складанні.

Вступна частина будується за схемою:

–    підстава: ...

–    складено комісією у складі: ...

–    голова: ...

–    члени комісії: ...

При зазначенні осіб, які брали участь у складанні акта, зазначають їх посади, ініціали, прізвища.

У констатуючій частині викладається мета і завдання акта, сутність та характер проведеної роботи, встановлені факти, а також висновки.

У кінці акта (перед підписами) повідомляється про кількість примірників та про місце його зберігання. Дата акта повинна відповідати дню факту, що актується.

Досить часто у своїй роботі акти перевірки доводиться складати працівникам різних служб правоохоронних органів. Незалежно від того, працівники яких служб складають документ (акт), у ньому мають бути дотримані всі вимоги щодо оформлення.

Banner - CTA V1

Back to top