Banner - CTA V2

Назва вищого органу

Назва структури, підпорядкованої вищому органу

ВКАЗІВКА

20.10.2011                               м. Харків                                         №29

 

Про дотримання вимог пожежної безпеки

Відповідно до вказівки заступника міністра від... №... ВИМАГАЮ:

1. Забезпечити виконання приписів державного пожежного нагляду в установлені терміни.

2. Встановити суворий протипожежний режим у приміщеннях.

3. Заборонити застосування електронагрівальних приладів із відкритими спіралями.

4. Організувати проведення розрахунків струмоприймачів, замірів опору ізоляції електромереж, проведення інструктажів із працівниками щодо дотримання ними вимог пожежної безпеки.

5. Попереджаю про персональну відповідальність керівників усіх рівнів за дотримання вимог пожежної безпеки на об'єктах інституту.

 

Начальник
(звання)                         (підпис)                                ініціали, прізвище

 

Примітка до Вказівки:

Вказівка – це розпорядчий документ, що видається переважно з питань інформаційно-методичного характеру, а також з питань, пов'язаних з організацією виконання наказів, інструкцій чи інших актів будь-якого органу або вищих органів внутрішніх справ.

У вказівці мають бути зазначені дії оперативного, разового характеру, які приписується виконати.

Право підписувати вказівку має перший керівник структури або його заступники. Текст вказівки, як і наказу з основної діяльності, поділяється на дві частини: констатуючу та розпорядчу.

Вказівка повинна мати заголовок до тексту, який розкриває її зміст.

Текст вказівки викладається у наказовій формі і може починатися словом «ЗОБОВ'ЯЗУЮ», «ПРОПОНУЮ», «ВИМАГАЮ», яке друкують окремим рядком великими літерами. Перед текстом вказівки допускається вмістити вступне речення, яке розкриває мету або причини видання документа. Речення має починатися сталими формулюваннями типу – «Відповідно до...», «З метою ...» тощо.

У разі потреби деталізації дій, що пропонуються, текст вказівки допускається поділяти на пункти та підпункти. У кожному пункті вказівки необхідно зазначати запропоновані дії, терміни виконання та виконавців. В останньому пункті мають бути зазначені особи, на яких покладається контроль за виконанням вказівки.

Вказівки видають при оформленні відряджень, рішень поточних організаційних питань, а також для доведення до виконавця нормативних матеріалів.

Реквізити вказівки: назва відомства, закладу, структурного підрозділу; назва виду документа (ВКАЗІВКА); дата і місце видання; номер; заголовок; текст; підпис; відмітка про узгодження; виконавець.

Banner - CTA V1

Back to top