Banner - CTA V2

ЗАТВЕРДЖУЮ
      БЛАНК УСТАНОВИ                                                                     Проректор з кадрових питань полковник міліції
А.Г. Сергеєнко
(особистий підпис)
«___» ______ 2011 р.

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

ІНСПЕКТОРА ВІДДІЛУ ПО РОБОТІ З ПЕРСОНАЛОМ

Структура тексту:

1. Загальні положення (основні завдання працівника; порядок займання посади; професійні вимоги; кому підпорядковується; основні документи, якими треба керуватись).

2. Функції (предмет, зміст, перелік видів робіт).

3. Права.

4. Посадові обов'язки.

5. Відповідальність.

6. Взаємини.

Керівник структурного підроззу         (підпис)             (ініціали, прізвище)

Примітки до посадової інструкції:

Інструкція — це нормативний акт, що видається органом державного управління, у якому в систематизованому вигляді викладені правила, що визначають порядок впровадження в життя актів, які приймаються органами державної влади: управління, порядок діяльності певних категорій працівників органів внутрішніх справ щодо здійснення покладених на них завдань і виконання конкретних видів роботи.

Інструкції бувають: посадові, з техніки безпеки, з порядку роботи, з порядку проведення оперативних нарад, з організації контролю тощо.

Інструкція затверджується вищими органами чи керівниками установ (чи їх наказом із зазначенням номера й дати видання), де може бути й відмітка про те, що вона є додатком до розпорядчого документа. При затвердженні інструкції розпорядчим документом у ньому встановлюється термін введення інструкції та зазначаються виконавці.

Реквізити: назва виду документа, гриф затвердження, заголовок, дата, індекс, місце видання, текст, підпис, види погодження.

Текст викладається у вказівно-наказовій формі з формулюванням типу «повинен», «не дозволено», «необхідно», «слід» тощо. Текст документа має бути стислий, точний, зрозумілий, оскільки він призначений для постійного користування. Зміст викладається від другої чи третьої особи, рідше у безособовій формі.

Широко використовуються посадові інструкції. Посадова інструкція — це документ, який визначає організаційно-правове становище працівника у структурному підрозділі, що забезпечує умови для його ефективної праці.

Посадова інструкція складається з таких розділів: загальна частина, функції, обов'язки, права, взаємовідносини, відповідальність працівника, оцінка працівника.

У загальній частині зазначають: основні завдання працівника; порядок займаної посади; професійні вимоги; кому підпорядковується; основні документи, якими треба керуватись. У розділі «Функції» визначають предмет, зміст і перелік видів робіт. Інструкцію підписує керівник організації.

В інструкції немає констатуючої частини і весь її текст, що викладається у вигляді статті, має резолютивний характер. Великі за обсягом і складні за змістом та структурою інструкції розбиваються на частини, розділи і глави.

Banner - CTA V1

Back to top