Banner - CTA V2

ПОГОДЖЕНО                                                  Статут зареєстровано ___________________

________________                                         реєстраційний номер _____________________

"___"________ 2011 р.                                  Ухвалено на загальних зборах

                                                                        трудового колективу

                                                                        протокл №____ від "__"_______ р.

 

СТАТУТ

_________________________________________________________________
( назва установи, організації, закладу)


Структура тексту:

1. Загальні положення.
2. Основні завдання та функції установи.
3. Права і обов'язки.
4. Утворення і використання коштів. Майно установи.
5. Створення і використання пайового фонду.
6. Членство.
7. Звіт, звітність, контроль.
8. Виробничо-господарська, зовнішньоекономічна діяльність.
9. Реорганізація та ліквідація.

Примітка до зразку статуту:

Усі державні та приватні підприємства, а також громадські об'єднання діють на основі статуту.

Статут — юридичний акт, що є зведенням правил, які регулюють діяльність установ, структур, що є в підпорядкуванні органу, громадян, їх відносини з іншими установами та громадянами, права та обов'язки в певній сфері державного управління чи господарської діяльності.

Статути поділяються на дві групи: типові (загальні) та індивідуальні.

Типові статути розробляються для певних систем установ вищими органами державної влади та управління, з'їздами громадських організацій, індивідуальні — для певної організації шляхом конкретизації типових статутів вищою установою, якій підлягають підприємства, заклади, відділи тощо.

Зміст статуту складається з розділів, які мають заголовки та нумеруються арабськими числами. Статути після їх затвердження підлягають обов'язковій реєстрації в органах Міністерства фінансів України.

Реквізити: гриф затвердження вищого органу управління, назва виду документа, заголовок, текст, відмітки про погодження та реєстрацію, дата.

Для чіткості викладу та зручності читання текст статуту розбивають на статті (пункти), які групують у розділи (позначають римськими числами). Окремо слід вирізнити статути, які визначають організацію тієї чи іншої сфери діяльності Збройних Сил України та органів внутрішніх справ України (Стройовий статут, Дисциплінарний статут тощо).

Загальні статути затверджуються вищими органами державної влади й управління, а статути громадських організацій приймаються і затверджуються їх з'їздами.

Banner - CTA V1

Back to top