Banner - CTA V2

В статті ми розкриємо суть та повноваження наглядової ради ― нового органу, який буде створюватися на підприємстві з метою контролю та регулювання діяльності виконавчого органу товариства, з урахуванням нового Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

Korotya Анна укр

Підкреслюємо, що можливість створення такого органу носить скоріше за все диспозитивний характер, оскільки вирішується самими учасниками (засновниками) товариства та передбачається статутом.

Таким чином наглядова рада, виступає таким собі органом контролю та регулювання діяльності виконавчого органу товариства. Також у разі необхідності, крім свого основного призначення наглядова рада може бути наділена певними повноваженнями, які належать загальним зборам, крім тих які вважаються виключними відповідно до закону та статуту.

Особливості створення, діяльності та припинення повноважень наглядової ради визначаються статутом.

Статутом віднесено членів наглядової ради до посадових осіб товариства

Чітко не встановлено мінімальну та максимальну межу кількісного складу членів наглядової ради, натомість товариству надано право визначати кількість членів ради, у тому числі незалежних членів наглядової ради, зазначивши про це у статуті.

З кожним членом наглядової ради повинен укладатися цивільно-правовий договір, який може бути як оплатним чи безоплатним або трудовий контракт. Договір, що укладається з членом наглядової ради від імені товариства, підписує особа, уповноважена на таке підписання загальними зборами учасників.

Строк повноважень наглядової ради самостійно визначається учасникам (засновникам) товариства в статуті товариства або у відповідному договорі.

Що може бути віднесено до повноваження наглядової ради:

  • контроль за діяльністю виконавчого органу;
  • обрання виконавчого органу товариства;
  • зупинення повноважень членів виконавчого органу або директора
  • припинення повноважень виконавчого органу;
  • встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу товариства;
  • інші делеговані загальними зборами повноваження.

До складу наглядової ради не можуть входити директор або ж колегіальний орган виконавчої влади (дирекція). Під час здійснення своїх повноважень, члени наглядової ради зобов’язані діяти в інтересах товариства, залишатися повністю незалежними та неупередженими.

Припинення повноважень наглядової ради відбувається за рішенням загальних зборів учасників у будь-який час та з будь-яких підстав.

Також законом передбачено можливість відсторонення від виконання своїх повноважень членів наглядової ради.

У випадку припинення повноважень члена наглядової ради автоматично припиняється і договір, який з ним укладався.

Відповідальність членів наглядової ради перед товариством настає у разі вчинення певних дій або бездіяльності, які потягли за собою спричинення збитки товариству.

Слід зауважити, що члени наглядової ради товариства несуть солідарну відповідальність, якщо не доведуть свою не причетність до спричинення такої шкоди.

Членам наглядової ради забороняється:

- бути членом наглядової ради іншого суб’єкта господарювання;

- здійснювати господарську діяльність як фізична особа - підприємець у сфері діяльності товариства;

- бути учасником повного товариства або повним учасником командитного товариства, що здійснює діяльність у сфері діяльності товариства.

У разі виявлення порушень таких зобов’язань, товариство має всі законні підстави для розірвання договору (контракту) з такими особами (особою) без виплати компенсації.

Таким чином, закріплення на законодавчому рівні можливості створення наглядової ради допоможе суб’єкту господарювання, в нашому випадку товариству з обмеженою та додатковою відповідальністю вдосконалити систему корпоративного управління. 

Mayorov V1 1 ua

Banner - CTA V1

Back to top